Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 14.10.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесетото заседание, което ще се проведе на 14.10.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице – К.Л. 877
Предложение: кмет
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 879
Предложение: кмет
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 878
Предложение: кмет
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 880
Предложение: кмет
5. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе – К.Л. 892
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражни клетки, долепено до съществуваща гаражна група, ситуирана в жк. „Родина – II”, югоизточно от жилищен блок „Боримечка” и северозападно от бул. „България” в кв. 761 по плана на гр. Русе – К.Л. 888
Предложение: кмет
7. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Здравец-Изток”, ул. „Липник”70а – К.Л. 893
Предложение: кмет
8. Решение за приватизация чрез търг на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД, гр. Русе – К.Л. 894
Предложение: кмет
9. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „Пристис”, собственост на Община Русе – К.Л. 889
Предложение: кмет
10. Промяна в Наредба № 2 на ОбС-Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – К.Л. 881
Предложение: кмет
11. Отчет за 50-то юбилейно издание на МФ „Мартенски музикални дни”Русе-2010 – К.Л. 883
Предложение: кмет
12. Проект за 51 Международен фестивал „Мартенски музикални дни”Русе-2011 – К.Л. 884
Предложение: кмет
13. Увеличаване числеността на ОбДЦКИ с 1 щатна бройка-музикален педагог, необходима за тамбурашки оркестър – К.Л. 886
Предложение: кмет
14. Отмяна на Решение № 961, прието с Протокол № 48 от 12.08.2010 г. във връзка с преобразуване и/или пререгистрация на „ОДПФЗС-Русе”ЕООД – К.Л. 896
Предложение: кмет
15. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 882
Предложение: кмет
16. Корекции в план сметката за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол
Предложение: кмет
17. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 885 и вх.№1165/2010
Предложение: кмет
18. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 887
Предложение: кмет
19. Закриване на Обществен съвет по въпросите на чистотата в Община Русе – К.Л. 891
Предложение: кмет
20. Допълнение на Наредба № 21 за Социално подпомагане на гражданите от бюджета на Община Русе – К.Л. 895
Предложение: общински съветник
21. Избиране на контрольор на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД – К.Л. 897
Предложение: председател ОбС
22. Избиране на комисия, която да изготви предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели в Районен съд – Русе
Предложение: председател ОбС
23. Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на охранителни канали и отвеждащ канал към ретензионен обем за защита от наводнения на територията на Източна промишлена зона в гр. Русе” и деклариране наличността на средствата, необходими за финансиране на дейностите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Регионално развитие”
Предложение: кмет
24. Удостояване на проф. Минчо Минчев със званието “Почетен гражданин на град Русе”
Предложение: кмет
25. Изказвания на граждани

26. Питания

27. Информация за състоянието на детските площадки на територията на Община Русе – поддържане, обезопасяване, ремонти, паспортизиране, изграждане на нови, изисквания на ЕС, план за работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)