Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и второто заседание, което ще се проведе на 16.07.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и второто заседание, което ще се проведе на 16.07.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 989 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 562/10.07.2015 г.
3. К.Л. 1000 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода януари-юни 2015 година
4. К.Л. 1001 Приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. и начален баланс на „Летище-Русе“ ЕООД, в ликвидация към 10.06.2015 г.
5. К.Л. 1015 Отнемане на предоставеното право за управление върху имота на бивше ОУ „Пейо Яворов“ в гр. Русе
6. К.Л. 995 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем като общежитие на първи, трети, четвърти и пети етаж от корпус „А“ на „Общежитие за средношколци – Русе“ с адрес гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. „Липник“№117
7. К.Л. 1009 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на движимо общинско имущество, находящо се в почивна станция „Просвещение“, с адрес: гр. Варна, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, в полза на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Русе и МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе
8. К.Л. 1010 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се гр. Русе по ул. „Плиска“ №5, бл. „Първа пролет“ вх. 1 на сдружение „ШАХМАТЕН КЛУБ ПРИСТИС“, Русе
9. К.Л. 1011 Откриване процедура за продажба на общински имот, намиращ се в град Русе, ул. „Милкова ливада“ №28, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
10. К.Л. 1012 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. Дружба 2, ул. „Екзарх Йосиф“№31
11. К.Л. 1014 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост, представляващи колонна климатична система на Народно читалище „Пробуда 1907“ с. Тетово
12. К.Л. 1004 Изменение на Решение №1380 Прието с Протокол №49/23.04.2015 г. на Общински съвет-Русе
13. К.Л. 1006 Изменение на Решение №1381 Прието с Протокол №49/23.04.2015 г. на Общински съвет-Русе
14. К.Л. 1005 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
15. К.Л. 997 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Смело сърце“
16. К.Л. 1020 Отдаване под наем, респ. предоставяне за безвъзмездно ползване на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
17. К.Л. 1008 Продължаване на договорни отношения
18. К.Л. 994 Допълване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията
19. К.Л. 1003 Отдаване под аренда на имот №011002, находящ се в землището на с. Просена за срок от 25 години
20. К.Л. 1016 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2015-2016 година
21. К.Л. 1002 Отчет за 55.МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015
22. К.Л. 1018 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
23. К.Л. 1019 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС 0/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.205 г. – Приложение №17
24. К.Л. 991 Подкрепа за кандидатура на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
25. К.Л. 1013 Даване на съгласие за подписване на споразумения за сътрудничество за реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
26. К.Л. 999 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип
27. К.Л. 1021 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните данъци, цени на услуги и права на територията на Община Русе
28. К.Л. 1017 Приемане на нова Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
29. К.Л. 990 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземно оптично трасе до базова станция на „Теленор България“ЕАД в ПИ 156057, с. Николово
30. К.Л. 992 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.184 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
31. К.Л. 993 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатори 63427.166.241 и 63427.166.242 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Астарджийка“
32. К.Л. 996 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.192 по Кадастралната карта о кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“ и Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия до поземлен имот с идентификатор 63427.152.192
33. К.Л. 1007 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
34. К.Л. 998 Създаване на временна комисия относно процедурите, свързани със ЗОП, провеждани от Община Русе
35. Вх.№ 547 Определяне на нов представител на Община Русе в Общото събрание на „Нова Деница“
36. Приемане план на заседанията на ОбС – Русе през месеците септември и октомври на 2015 г.
37. Питания на общински съветници
38. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 563/10.07.2015 г.
39. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 564/10.07.2015 г.
40. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 565/10.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/