Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и деветото заседание на Общински съвет – Русе което ще се проведе на 19.05.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и деветото заседание, което ще се проведе на 19.05.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2010 г., избор на експерт счетоводители и определяне на дивидент К.Л. 1068
Предложение: кмет

2. Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижими имоти, частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС К.Л. 1096
Предложение: кмет

3. Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013 г. за периода 2007-2010 г. и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе за периода 2011-2013 г. К.Л. 1070
Предложение: кмет

4. Промяна на решение № 964/2010 г. на ОбС-Русе – таблица № 1 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общинските имоти К.Л. 1087
Предложение: кмет

5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост К.Л. 1091
Предложение: кмет

6. Обявяване на имоти – частна общинска собственост за имоти – публична общинска собственост К.Л. 1072
Предложение: кмет

7. Обявяване на имоти – частна общинска собственост за публична общинска собственост К.Л. 1088
Предложение: кмет

8. Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост К.Л. 1093
Предложение: кмет

9. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на сградата върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС К.Л. 1102
Предложение: кмет

10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1073
Предложение: кмет

11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1074
Предложение: кмет
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1075
Предложение: кмет

13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1076
Предложение: кмет

14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, жк. „Средна кула” К.Л. 1104
Предложение: кмет

15. Допълнение към решение № 369 на ОбС-Русе, прието с Протокол № 19/29.10.2004 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти, намиращи се на територията на Община Русе К.Л. 1077
Предложение: кмет

16. Учредяване право на строеж за пристрояване към кафе-бар К.Л. 1078
Предложение: кмет

17. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6446/2011 г. на ОУСК „РУСЧУК” К.Л. 1107
Предложение: кмет

18. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – „Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона” К.Л. 1081
Предложение: кмет

19. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел К.Л. 1082
Предложение: кмет

20. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел К.Л. 1083
Предложение: кмет

21. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ К.Л. 1084
Предложение: кмет

22. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост К.Л. 1085
Предложение: кмет

23. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване на обособени части от учебни заведения К.Л. 1086
Предложение: кмет
24. Предоставяне за индивидуално ползване на общински пасища и мери от ОПФ в землището на град Русе К.Л. 1089
Предложение: кмет

25. Решение за приватизация чрез търг на общинското участие в капитала на „Общинска банка”АД К.Л. 1079
Предложение: кмет
26. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД гр. Русе К.Л. 1080
Предложение: кмет

27. Одобряване на Подробен устройствен план – План за изменение на уличната регулация на кв.50.1 и кв.115 относно продължението на бул. „Ген. Скобелев” през ул. „Николаевска” до ул. „Деветнадесети февруари” и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3 в кв. 50.1 по плана на гр. Русе К.Л. 1103
Предложение: кмет

28. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ К.Л. 1071
Предложение: кмет

29. Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе К.Л. 1105
Предложение: кмет

30. Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе К.Л. 1092
Предложение: кмет

31. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе К.Л. 1101
Предложение: общински съветник

32. Приемане на безспорна историческа истина за геноцида над българите в Османската империя К.Л. 1097
Предложение: общински съветници

33. Приемане на обръщение към правителството на Република България и НОИ К.Л. 1100
Предложение: общински съветници

34. Промяна на решение № 918, прието с Протокол № 45/17.06.2010 г. К.Л. 1067
Предложение: кмет

35. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. К.Л. 1094
Предложение: кмет

36. Допълване на списъка на педагогическия персонала в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи за 2011 г. К.Л. 1090
Предложение: кмет

37. Финансово подпомагане на участието на отбор по математика в международно състезание К.Л. 1095
Предложение: кмет

38. Приемане на Годишен план за действие – 2011 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) К.Л. 1106
Предложение: кмет

39. Промяна на социална услуга „Център за временно настаняване” в „Център за настаняване от семеен тип”
Предложение: кмет

40. Отпускане на персонална пенсия К.Л. 1069
Предложение: кмет

41. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно д-р Александър Романов Доганов К.Л .1098
Предложение: кмет и общински съветници

42. Избора на контрольори в общинските търговски дружества К.Л. 1099
Предложение: общински съветници

43. Допълване на решение № 1067, прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.
Предложение: кмет

44. Изказвания на граждани – Светлозар Ангелов, Диляна Иванова, Бойко Никифоров

45. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (доц. В. Пенчев)