Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и осмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 14.04.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и осмото заседание, което ще се проведе на 14.04.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 1060, 1061 и 1066
Предложение: кмет и общински съветници

2. Освобождаване от ТБО за 2011 година на средните училища, ЦУТНТ, стопанисващи студентските общежития – К.Л. 1059 и 1066
Предложение: кмет

3. Учредяване право на строеж и принципно съгласие за обявяване на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Русе и УПИ XXIII-103 по регулационния план на града, с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост – К.Л. 1063
Предложение: кмет

4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе – К.Л. 1064
Предложение: кмет

5. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС – К.Л. 1046
Предложение: кмет

6. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градини намиращи се на територията на Община Русе – К.Л. 1047
Предложение: кмет

7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – К.Л. 1056
Предложение: кмет

8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 1050
Предложение: кмет

9. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1057
Предложение: кмет

10. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1049
Предложение: кмет

11. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1052
Предложение: кмет

12. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2011/2012 година – К.Л. 1053
Предложение: кмет

13. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Русе – К.Л. 1065
Предложение: кмет

14. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – К.Л. 1051
Предложение: кмет

15. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД, гр. Русе – К.Л. 1054
Предложение: кмет

16. Избор на Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе”ЕООД – К.Л. 1055
Предложение: кмет

17. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане на фотоволтаични електрически централи – К.Л. 1048
Предложение: общински съветници

18. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 1043
Предложение: кмет

19. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година – К.Л. 1045
Предложение: кмет

20. Финансово подпомагане на ученици за участие в Международен кръг на конкурс „Математика и проектиране” в Москва К.Л. – 1058
Предложение: кмет

21. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО – К.Л. 1044
Предложение: общински съветник

22. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет-Русе (Решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г. – К.Л. 1042
Предложение: кмет

23. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – К.Л. 1062
Предложение: общински съветник

24. Ново обсъждане на т. 1, предл. 3 от Решение № 1137, прието с Протокол № 57 от 17.03.2011г на Общински съвет – Русе
Предложение: председател ОбС

25. Промяна в състава на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Предложение: общински съветник

26. Избиране на контрольор на „ИЗКУСТВО – ДВ” ЕООД
Предложение: председател ОбС

27. Опрощаване на държавно вземане на Симеон Николов Стерев
Предложение: председател ОбС

28. Информация за проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе – Гюргево с паневропейски транспортен коридор 9” и решение относно осигуряване на финансиране на определените като неизбираеми разходи по проекта

29. Изказвания на граждани

30. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)