Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и първото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 18.11.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и първото заседание, което ще се проведе на 18.11.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – К.Л. 898

Предложение: кмет

2. Допълване предмета на дейност на „Център по дентална медицина – 1 Русе” ЕООД – К.Л. 916

Предложение: кмет

3. Приемане на годишния финансов отчет и пояснителния доклад на ликвидатора за 2008 г. на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация – К.Л. 917

Предложение: кмет

4. Относно „Паркстрой” ЕООД – К.Л. 922

Предложение: общински съветници

5. Одобряване на пазарни цени на разпоредителни сделки – К.Л. 914

Предложение: кмет

6. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда – К.Л. 919

Предложение: кмет

7. Допълване програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост – К.Л. 915

Предложение: кмет

8. Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост – К.Л. 925

Предложение: кмет

9. Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 54 ЗДС – К.Л. 928

Предложение: кмет

10. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – К.Л. 927

Предложение: кмет

11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе – К.Л. 920

Предложение: кмет

12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе, Област Русе – К.Л. 921

Предложение: кмет

13. Продължаване договорни отношения – К.Л. 902

Предложение: кмет

14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 903

Предложение: кмет

15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 904

Предложение: кмет

16. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „Олимпи Панов”, СОУ „Й. Йовков”, ОУ „Братя Миладинови” и ОУ „В. Априлов” – К.Л. 906

Предложение: кмет

17. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 905

Предложение: кмет

18. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а от ЗИД на ЗСПЗЗ – К.Л. 918

Предложение: кмет

19. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 910

Предложение: кмет

20. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе- К.Л. 924

Предложение: кмет

21. Изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе приета от Общински съвет-Русе с Решение № 891 по Протокол № 68/28.03.2003 г., посл. изм. С решение № 914 по Протокол № 45/17.06.2010 г. – К.Л. 930

Предложение: кмет

22. Изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет – Русе – К.Л. 926

Предложение: кмет

23. Увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище” за възрастни с тежки психични разстройства – К.Л. 901

Предложение: кмет

24. Споразумение за сътрудничество между Общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища / библиотеки на територията на общината: НЧ „Надежда 1908” – с. Ново село и НЧ „Т. Кърджиев 1873” – с. Червена вода – К.Л. 899

Предложение: кмет

25. Изменение и допълнение на Решение № 982/16.09.2010 г. на Общински съвет-Русе за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година – К.Л. 907 и вх.№ 1254

Предложение: кмет

26. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” за 2010 г. – К.Л. 913

Предложение: кмет

27. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 911

Предложение: кмет
28. Допълване списъка на длъжностните и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г. , утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 912
Предложение: кмет

29. Решение за кандидатстване с проект за създаване и ефективно функциониране на „Европейски информационен център – Област Русе”- К.Л. 908

Предложение: кмет

30. Допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества – К.Л. 900

Предложение: общински съветник

31. Промяна в план-сметката от ТБО и целево финансиране на дейности – К.Л. 909

Предложение: общински съветници

32. Обсъждане на Наредба за Общинските лечебни заведения – К.Л. 929

Предложение: общински съветник

33. Конвент на кметовете – К.Л. 923

Предложение: общински съветници

34. Определяне на съдебни заседатели за Русенски Районен съд

Предложение: общински съветник

35. Изказвания на граждани
36. Питания
37. Отчет за изразходваните средства за ремонт на детски ясли, градини и училища на територията на общината. Визия за следващата бюджетна година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)