Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и седмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 17.03.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и седмото заседание, което ще се проведе на 17.03.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013 през 2010 г. – К.Л. 1021
Предложение: кмет
2. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 1031
Предложение: кмет
3. Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 1032
Предложение: кмет
4. Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установени норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе – вх. 238/07.03.2011 г.
Предложение: кмет
5. Утвърждаване на списъци на общински жилища съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОС – К.Л. 1017
Предложение: кмет
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – К.Л. 1023
Предложение: кмет
7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – К.Л. 1024
Предложение: кмет
8. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клуб на политическа партия – К.Л. 1022
Предложение: кмет
9. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост – К.Л. 1037
Предложение: кмет
10. Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти – частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – К.Л. 1035
Предложение: кмет
11. Предоставяне право на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Ново село – К.Л. 1041
Предложение: кмет
12. Предоставяне право на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Просена – Вх. № 241/08.03.2011 г.
Предложение: кмет
13. Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-5592, кв. 236 по ул. „Хан Аспарух”№ 39 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе – К.Л. 1038
Предложение: кмет
14. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток”, ул. „Липник”70а – К.Л. 1019
Предложение: кмет
15. Откриване на процедура за приватизация на общинското участие е капитала на „Общинска банка”АД – К.Л. 1040
Предложение: кмет
16. Даване съгласие на „ДКЦ-2-Русе”ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца – К.Л. 1039
Предложение: кмет
17. Допълнение на Решение №1092 прието с Протокол № 54/27.01.2011 г. на Общински съвет-Русе – К.Л. 1025
Предложение: кмет
18. Упълномощаване представителя на Община Русе в Общото събрание на „СПЛЕНДИД” АД – К.Л. 1029
Предложение: Председател на ОбС

19. Избор на Управител на „Медицински център–1- Русе” ЕООД – К.Л. 1033
Предложение: кмет

20. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения – К.Л. 1018
Предложение: кмет

21. Промяна в статута на СУ „Майор Атанас Узунов” – К.Л. 1042
Предложение: кмет

22. Приемане на програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2011 г. – К.Л. 1030
Предложение: кмет

23. Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект „Изграждане на спортни съоръжения” в гр. Русе, кв. Дружба-3 по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г., издадена от Министерство на финансите и МФВС за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности – К.Л. 1036
Предложение: кмет

24. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година – К.Л. 1026
Предложение: кмет

25. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2011 година – К.Л. 1027 и вх. 244/09.03.2011 г.
Предложение: кмет

26. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация – К.Л. 997
Предложение: кмет
27. Изменение на Решение № 821, прието с Протокол № 40/18.03.2010 г. на Общински съвет-Русе – К.Л. 1034
Предложение: кмет
28. Промяна в план-сметката от ТБО – К.Л. 1020
Предложение: общински съветник
29. Промени в правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе – К.Л. 1028
Предложение: общински съветници
30. Опрощаване на държавно вземане на Георги Русков Русанов
Предложение: Председател на ОбС
31. График на заседанията на Общинския съвет за периода април – юли 2011 г.
Предложение: Председател на ОбС
32. Промяна състава на постоянните комисии
Предложение: общински съветник

33. Информация за състоянието и перспективите за завършване на корпуси „Е”, „Ж”, „И” на Театрален комплекс „Русе”.

34. Изказвания на гражданите

35. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)