Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.12.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и третото заседание, което ще се проведе на 16.12.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост – контролен лист 933;
Предложение: кмет

2. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – контролен лист 944;
Предложение: кмет

3. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражни клетки, долепени до съществуваща гаражна група, ситуирана върху общински терен за комплексно застрояване в жк. „Дружба-3”, представляваща УПИ III – за жил. строит. и търговия в кв. 594, южно от жил.бл. 21 по плана на гр. Русе – контролен лист 956;
Предложение: кмет

4. Предоставяне на безвъзмездно право за управление, за срок от /три/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев” № 45, на Дирекция „Регионална служба по заетостта”-гр. Русе – контролен лист 947;
Предложение: кмет

5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – контролен лист 935;
Предложение: кмет

6. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение – контролен лист 939;
Предложение: кмет

7. Продължаване на договорни отношения – контролен лист 936;
Предложение: кмет

8. Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контролен лист 937;
Предложение: кмет

9. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – контролен лист 938;
Предложение: кмет

10. Предоставяне за управление земите на закритото ОУ „Христо Ботев, с. Червена вода на Кметството Червена вода – контролен лист 940;
Предложение: общински съветници

11. Даване на съгласие за сключване на договор от „ДКЦ-2-Русе”ЕООД за теглене на кредит-тип овърдрафт – контролен лист 948;
Предложение: кмет

12. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти – контролен лист 945;
Предложение: кмет

13. Предложение за подробен устройствен план-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – контролен лист 955;
Предложение: кмет

14. Приемане на решение за одобряване на ПУП-План за регулация за УПИ ХХVI-за инженерна техническа инфраструктура, II А етап в Източна промишлена зона, гр. Русе – контролен лист 959;
Предложение: кмет

15. Корекции на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 943;
Предложение: кмет

16. Определяне размера на такса за битови отпадъци за Висшите училища на територията на общината /РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” И ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”/ – контролен лист 934;
Предложение: общински съветници

17. Допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 960;
Предложение: общински съветник

18. Опрощаване на задължения за начислена такса за битови отпадъци – контролен лист 961;
Предложение: общински съветник

19. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци, във връзка с осигуряване на средства за почистване в т. ч. снегопочистване – контролен лист 952;
Предложение: кмет

20. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Художествена галерия – Русе и предоставяне безвъзмездно за управление сградата на ул. „Борисова” № 39 (45) – контролен лист 946;
Предложение: кмет

21. Изменение на Решение № 982/16.09.2010 г. на Общински съвет Русе за утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум в ОУ „Отец Паисий” гр. Мартен за учебната 2010/2011 година – контролен лист 949;
Предложение: кмет

22. Увеличаване капацитета на социална услуга „Център за временно настаняване” за възрастни – контролен лист 950;
Предложение: кмет

23. Продължаване дейността на Център за ранна интервенция – контролен лист 951;
Предложение: кмет

24. Решение за кандидатстване с проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” и деклариране на наличността на средства за съфинансиране на проекта – контролен лист 953;
Предложение: кмет

25. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и деклариране, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта – контролен лист 954;
Предложение: кмет

26. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – контролен лист 958;
Предложение: кмет
27. Контрольори в общинските търговски дружества – контролен лист 941;
Предложение: общински съветници

28. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007 – 2011 г. – контролен лист 942;
Предложение: общински съветници

29. Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, включване на автобусна линия Русе – Бъзън – контролен лист 931;
Предложение: кмет

30. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разписания – контролен лист 932;
Предложение: кмет

31. Проверка по Закон за вътрешния одит в публичния сектор в домовете за стари хора и Домашен социален патронаж – контролен лист 957;
Предложение: общински съветници

32. Участие на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Агропродукт”АД, насрочено за 29.12.2010 г., а при липса на кворум за 13.01.2011 г.
Предложение: председател ОбС и кмет

33. Приемане на план за заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2011 г.
Предложение: председател ОбС

34. Корекция на решение № 1016/18.11.2010 г.
Предложение: общински съветник

35. Актуализиране състава на постоянни комисии към ОбС
Предложение: председател ОбС

36. Питания
37. Изказвания на граждани – Георги Манев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)