Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 27.01.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и четвъртото заседание, което ще се проведе на 27.01.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Годишен отчет за 2010 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011 г.– контролен лист 977;
Предложение: кмет
2. Отчет за дейността на Общински съвет-Русе, за периода март-декември 2010 г. – контролен лист 991;
Предложение: председател ОбС
3. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – контролен лист 967;
Предложение: кмет
4. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на търговски обект – контролен лист 962;
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост – контролен лист 972;
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост – контролен лист 975;
Предложение: кмет
7. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе, Област Русе – контролен лист 982;
Предложение: кмет
8. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в с. Ново село, Община Русе– контролен лист 983;
Предложение: кмет
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, в местността „Под Ормана”, землището на град Русе – контролен лист 985;
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хотанца, Община Русе– контролен лист 986;
Предложение: кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе – контролен лист 987;
Предложение: кмет
12. Обявяване на имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост – контролен лист 976;
Предложение: кмет
13. Предоставяне управлението на горите и земите от горския и поземлен фонд в землището на с.Тетово, собственост на Община Русе на ДП Държавно ловно стопанство „Сеслав” гр. Кубрат – контролен лист 978;
Предложение: кмет
14. Предоставяне безвъзмездно право на управлението върху общински недвижими имот в кв. Средна кула – контролен лист 988;
Предложение: кмет
15. Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, намиращ се по бул. „Цар Освободител” № 140, град Русе – контролен лист 973;
Предложение: кмет
16. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ– контролен лист 966;
Предложение: кмет
17. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за изложбена зала на ул. „Борисова”№6, партер – контролен лист 971;
Предложение: кмет
18. Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаването под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – контролен лист 965;
Предложение: кмет
19. Предложение на „ЕГГЕД България” ЕАД за промяна в Договор от 15.10.2008 г. между акционерите на „ЕГГЕД Русе” АД- контролен лист 980;
Предложение: кмет
20. Увеличениe на числения състав в щатното разписание на ОП „АРТ”– контролен лист 968;
Предложение: кмет
21. Отчет за изпълнение решение № 1016/18.11.2010 г. – вх.№38/2011 и „Паркстрой”ЕООД– контролен лист 984;
Предложение: общински съветници
22. Избор на управител на „Паркстрой”ЕООД – контролен лист 979;
Предложение: кмет
23. Определяне размера на отчисленията по чл. 71а от Закона за управление на отпадъците – контролен лист 989;
Предложение: кмет
24. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2011 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне на размера на таксата за 2011 г.– контролен лист 990;
Предложение: кмет
25. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – контролен лист 992;
Предложение: кмет
26. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 963;
Предложение: кмет

27. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества– контролен лист 981;
Предложение: общински съветник

28. Изменение на решение № 939 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.– контролен лист 969;
Предложение: кмет
29. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2010, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001.1/1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”– контролен лист 964;
Предложение: кмет

30. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на туристическа атракция „Градски музеен комплекс” и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция– контролен лист 970;
Предложение: кмет

31. Кандидатстване с проекти по проект „Красива България” за 2011 г.
Предложение: кмет

32. Опрощаване на държавно вземане на Милан Цветанов Маринов
Предложение: председател ОбС

33. Опрощаване на държавно вземане на Дафина Стоянова Маринова
Предложение: председател ОбС

34. Питания
35. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)