Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 24.02.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Свети Георги”, ет. 6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петдесет и шестото заседание, което ще се проведе на 24.02.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. – К.Л. 1013
Предложение: кмет
2. Промяна на Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе и Утвърждаване на Програма „Спорт”
Предложение: кмет
3. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – К.Л. 1015
Предложение: общински съветник
4. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 998
Предложение: кмет
5. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в имоти-частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън, община Русе, представляващи УПИ X-16 I УПИ XIII – 16 в кв. 13 – К.Л. 1003
Предложение: кмет
6. Продажба на земя, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС – К.Л. 1001
Предложение: кмет
7. Продажба на имот-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС – К.Л. 1005
Предложение: кмет
8. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – К.Л. 1002
Предложение: кмет
9. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-училища и детски ясли намиращи се на територията на Община Русе – К.Л. 1004
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражи в жк. „Дружба – I”, югоизточно от жил. бл. 21 по плана на гр. Русе – К.Л. 1009
Предложение: кмет
11. Обявяване на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Русе и УПИ XXIII-103 по регулационния план на града, с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост – К.Л. 1014
Предложение: кмет
12. Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а ЗСПЗЗ – К.Л. 999
Предложение: кмет
13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от спортни обекти – публична общинска собственост – вх.№ 184/18.02.2011 г.
Предложение: кмет
14. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1011
Предложение: кмет

15. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1012
Предложение: кмет

16. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за времето от 01.01.2011 г. до 14.09.2011 г. на учебната 201/2011 г. – К.Л. 1000
Предложение: кмет
17. Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнение с решение № 827/18.03.2010 г. – К.Л. 1006
Предложение: кмет
18. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок до 31.12.2012 г. за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежи в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/P8PE/004 „Интегриран воден проект на град Русе ИСПА” – К.Л. 1016
Предложение: кмет
19. Решение за кандидатстване с проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе” и деклариране наличността на средствата за съфинансиране на проекта – К.Л. 1007
Предложение: кмет
20. Решение за изменение на решение № 1103, прието с протокол № 54/27.01.2011 г. за кандидатстване с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие” и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция – К.Л. 1008
Предложение: кмет
21. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация. – К.Л. 997
Предложение: кмет

22. Приемане на Решение за изменение на Решение № 1098, прието с Протокол № 54/27.01.2011 г. – К.Л. 1010
23. Прекратяване на Договор за контрол на „ИЗКУСТВО-ДВ”ЕООД – вх. № 169/14.02.2011 г.
Предложение: Председател на ОбС
24. Изказвания на гражданите
25. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)