Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 20.09.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петнадесетото заседание, което ще се проведе на 20.09.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 276 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.
Предложение: кмет
2. К.Л. 290 Решение за приватизация на общинско участие в капитала на “Агропродукт” АД
Предложение: кмет
3. К.Л. 273 Освобождаване от длъжност управителя на „Обреден дом” ЕООД, гр.Русе
Предложение: кмет
4. К.Л. 274 Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден дом” ЕООД, гр. Русе
Предложение: кмет
5. К.Л. 272 Пазарна оценка на Подземни гаражи и Спортна зала
Предложение: кмет
6. К.Л. 275 Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници в „Център за психично здраве – Русе” ЕООД
Предложение: кмет
7. К.Л. 277 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с. Тетово
Предложение: кмет
8. К.Л. 282 Промяна и допълване списъците на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Предложение: кмет
9. К.Л. 295 Даване на съгласие за замяна на общински с държавни поземлени имоти в горски територии, частна собственост
Предложение: кмет
10. Допълнение към решение № 241 на ОбС-Русе, прието с протокол № 13/12.07.2012 г. относно придобиване право на собственост от Община Русе, чрез покупка, на недвижим имот собственост на „Напоителни системи” ЕАД-София.
Предложение: кмет
11. К.Л. 267 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти-общинска собственост намиращи се на територията на община Русе, за нуждите на Областна дирекция на МВР-Русе към Министерство на вътрешните работи, за срок от 5 /пет/ години
Предложение: кмет
12. К.Л. 268 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, на детска градина намираща се територията на община Русе
Предложение: кмет
13. К.Л. 265 Обявяване на имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост
Предложение: кмет
14. К.Л. 266 Обявяване на недвижим имот за имот-публична общинска собственост
градина намираща се територията на община Русе.
Предложение: кмет
15. К.Л. 298 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, ул. Цариброд № 5
Предложение: кмет
16. К.Л. 299 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, кв. ДЗС, ул. Явор
Предложение: кмет
17. К.Л. 260 Прекратяване на съсобственост в ПИ 65427.2.5679 (УПИ ХІІІ-5592, кв.236 по регулационен план) по ул. „Хан Аспарух” № 39 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
Предложение: кмет
18. К.Л. 281 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І – общ. от кв. 24 по плана на с. Ново село
Предложение: кмет
19. К.Л. 261 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма”
Предложение: кмет
20. К.Л. 262 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово
Предложение: кмет
21. К.Л. 280 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2399 по ул. Ракитово №4, ЖК “Дружба – ІІ”, гр. Руссе
Предложение: кмет
22. К.Л. 296 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
23. К.Л. 283 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, Област Русе
Предложение: кмет
24. К.Л. 263 Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35 /3/ ЗОС
Предложение: кмет
25. К.Л. 279 Продължаване с анекс до 31.12.2013 год. на Договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе със „СЦДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат и „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе
Предложение: кмет
26. К.Л. 264 Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а ЗСПЗЗ
Предложение: кмет
27. К.Л. 286 Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред законност и справедливост”
Предложение: кмет
28. К.Л. 278 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
29. К.Л. 284 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
30. К.Л. 285 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
31. К.Л. 287 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: кмет
32. К.Л. 288 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Предложение: кмет
33. К.Л. 297 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012 г.
Предложение: кмет
34. К.Л. 271 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Предложение: кмет
35. К.Л. 294 Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие
Предложение: кмет
36. К.Л. 258 Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ
Предложение: кмет
37. К.Л. 259 Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ
Предложение: кмет
38. К.Л. 257 Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица
Предложение: кмет
39. К.Л. 300 Промени в Наредба 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
40. К.Л. 270 Промени в Наредба 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: общински съветници
41. К.Л. 292 Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Руссе
Предложение: общински съветници
42. К.Л. 289 Създаване на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария”
Предложение: кмет
43. К.Л. 301 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2012/2013 година.
Предложение: кмет
44. К.Л. 291 Разкриване на пункт на Детска млечна кухня – Русе за раздаване на храна за деца до 3 години в сградата на Обединено детско заведение „Синчец”, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро” № 10.
Предложение: кмет
45. К.Л. 293 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012 г.
Предложение: кмет
46. К.Л. 269 Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект “Духът на Дунав в пристанищните общности” одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
Предложение: кмет
47. Разширяване предмета на дейност и срока за работа на работна група по Решение № 284/12.07.2012 г.
Предложение: общински съветник
48. Промяна в състава на постоянните комисии
Предложение: председател ОбС
49. Изказвания на граждани
50. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)