Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 12.06.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петнадесетото заседание, което ще се проведе на 12.06.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Отчет на изпълнението на решенията на ОбС
 2. Предложение: Кмет

 3. Промяна на Решение № 188, прието с протокол № 13/15.05.2008 г.
 4. Предложение: Кмет

 5. Обявяване на общински имот за публична собственост
 6. Предложение: Кмет

 7. Обявяване на имоти – частна общинска собственост за имоти – публична общинска собственост – вх. № 588
 8. Предложение: Кмет

 9. Обявяване на имот – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост – вх. № 597
 10. Предложение: Кмет

 11. Допълнение към Решение № 180/15.05.2008 г. на ОбС – Русе
 12. Предложение: Общински съветници

 13. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища
 14. Предложение: Кмет

 15. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
 16. Предложение: Кмет

 17. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот – частна държавна собственост – вх. № 599
 18. Предложение: Кмет

 19. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – вх. № 580
 20. Предложение: Кмет

 21. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – вх. № 593
 22. Предложение: Кмет

 23. Учредяване право на строеж за пристрояване на външни стълби – вх. № 615
 24. Предложение: Кмет

 25. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса с рампа за инвалидна количка – вх. № 592
 26. Предложение: Кмет

 27. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса ж.б. „Габриела” – вх. № 614
 28. Предложение: Кмет

 29. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса ж.б. „Мая” – вх. № 613
 30. Предложение: Кмет

 31. Промяна на решение № 184/15.05.2008 г. на ОбС – Русе относно замяна на общински имот срещу жилища
 32. Предложение: Кмет

 33. Откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – УПИ ХІІІ – общ. От кв. 72 по плана на с. Сандрово, Община Русе – вх. № 595
 34. Предложение: Кмет

 35. Откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Д. Абланово – вх. № 596
 36. Предложение: Кмет

 37. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – вх. № 574
 38. Предложение: Кмет

 39. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 на ПРЗ на ЗСПЗЗ
 40. Предложение: Кмет

 41. Маркиране в горите от горския фонд, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово от Държавно ловно стопанство „Сеслав” гр. Кубрат по разчета за 2009 г.
 42. Предложение: Кмет

 43. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г.
 44. Предложение: Кмет

 45. Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 192/15.05.2008 г.
 46. Предложение: Кмет

 47. Прехвърляне числеността на хигиенистките от ПМС 66/1996 г. в дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране с общински приходи
 48. Предложение: Кмет

 49. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на ОбС № 83/28.02.2008 г.
 50. Предложение: Кмет

 51. Допълнение към Предложение вх. № 485/18.04.2008 г. до ОбС – Русе за приемане на окончателния проект за изменение на Общия устройствен план на гр. Русе в разширен обхват
 52. Предложение: Кмет

 53. Откриване на социална услуга „Дневен център за възрастни хора” като делегирана държавна дейност
 54. Предложение: Кмет

 55. Откриване на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, като делегирана държавна дейност
 56. Предложение: Кмет

 57. Намаление активите на „Паркстрой” ЕООД
 58. Предложение: Кмет

 59. Актуализиране предмета на дейност и увеличение личния състав на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”
 60. Предложение: Кмет

 61. Създаване на ОП „Гробищни паркове”
 62. Предложение: Общински съветници

 63. Промени в Наредба № 13
 64. Предложение: Общински съветници

 65. Приемане на Общинска програма за 2008 г. за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби
 66. Предложение: Кмет

 67. Промяна в Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе, приет с решение № 1148/24.11.2006 г. на ОбС – Русе
 68. Предложение: Кмет

 69. Приемане план за заседанията на Общинския съвет през третото тримесечие на 2008 г.
 70. Предложение: Председател ОбС

 71. Питания
 72. Изказвания на граждани