Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на петото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.01.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на петото заседание, което ще се проведе на 19.01.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012 г. – к.л. 31
Предложение: кмет

2. Определяне на класирания на второ място участник за концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт (МГТ), на територията на гр. Русе, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти – к.л. 28
Предложение: кмет

3. Приемане на Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – к.л. 29
Предложение: кмет

4. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. – к.л. 30
Предложение: кмет

5. Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища, мери – к.л. 39
Предложение: кмет

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л. 38
Предложение: кмет
7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л. 33
Предложение: кмет

8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л. 36
Предложение: кмет

9. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л. 32
Предложение: кмет

10. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л. 35
Предложение: кмет

11. Предоставяне на част от имот частна общинска собственост на СРС на КТ „ПОДКРЕПА“ – Русе – к.л. 34
Предложение: кмет

12. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СОУ „Възраждане”, СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Тома Кърджиев”, МГ „Баба Тонка”, ЦДГ „Слънце”, СОУ „Йордан Йовков – к.л. 37
Предложение: кмет

13. Създаване на работна група, която да подготви проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост – к.л. 27
Предложение: председател ОбС

14. Създаване на работна група, която да подготви проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
Предложение: председател ОбС

15. Промяна състава на постоянни и смесени комисии в Общински съвет – Русе
Предложение: председател ОбС

16. Опрощаване задължение на Борис Христов Петров
Предложение: председател ОбС

17. Опрощаване задължение на Христо Радев Иванов
Предложение: председател ОбС

18. Опрощаване задължение на Катя Кънчева Великова
Предложение: председател ОбС

19. Опрощаване задължение на Нели Христова Тончева
Предложение: председател ОбС

20. Изказвания на граждани

21. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)