Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 14.06.2012 год. от 10 ч.

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е ВЕ Н РЕД
заседание на 14.06.2012 год. от 10 ч.

1.Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на мeстните такси, цени на услуги и права на територията на Общината – кл. № 168
2. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет- кл. № 173
3.Обявяване на имот публична общинска собственост в имот – частна общ. Собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота на Сдружение с общественно полезна дейност с наименование «Спортен клуб Джамбо 2006» – кл. № 175
4.Поемане на краткосрочен дълг по Закона на общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе – кл № 176
5. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 год.- кл. № 177
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе- кл. № 178
7.Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ воден обект – микро язовир в с. Тетово– кл 183
8. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение “Русенска търговско индустриална камара” – кл № 184
9.Провеждане на публичен търг с явно наддаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламни информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – кл. 185
10. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общ. администрация – кл. 186
11.Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда па проект „Помощ в дома”– кл. 189
12. Решение за приватизация чрез търг на общински имот – търговска сграда (супермаркет) гр. Русе, жк. Чародейка – Г юг ул. „Тодор Икономов” АОС № 5520/31.07.2008 г.-кл. 191
13. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на «Хляб и хлебни изделия» ЕООД гр. Русе -кл.192
14.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за общинската собственост– кл. 194
15. Промяна в Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе– кл. 195
16.Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” Георги Александров Божков- кл. 196
17.Създаване на ново общинско предприятие с наuменование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление -кл.198
18.Придобиване в собсвеност на Община Русе на имоти, държавна собственост- кл. 199
19.Приемане на декларация – кл 200
20.Отчет за дейността на Общински съвет Русе за периода ноември 2011 – май 2012г.– кл. 201

Председател на комисия БФ :
Й.Даневска