Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 05.07.2012 год. от 10 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е ВЕ Н РЕД
заседание на 05.07.2012 год. от 10 ч.

1. Приемане на наредба за изменение на Наредба№ 16 за определянето и администрирането на местните такси ,цени на услуги и права на територията на Об.Русе – кл. № 168
2. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда, върху нея, по реда на чл. 35/3/от ЗОС- кл. № 203
3.Покана по чл. 33 от Закона за собствеността.- кл. № 204
4.Придобиване право на собственост от община Русе, чрез покупка на недвижим имот на „Напоителни системи” ЕАД София– кл № 205
5.Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността в дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – кл. № 214
6. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе – кл. № 215
7.Приемане на Наредба за изменение на Наредба 20 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Русе – кл 216
8.Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за 2012г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе .- кл № 217
9.Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе – кл. 218
10.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 на Общински съвет Русе, за начални цени за отдаване род наем на обекти със стопанско и административно предназначение- кл. 219
11.Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведение– кл. 220
12. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 г.-кл. 223
13. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29 ал 1 от бюджет 2012-кл.224
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност Караач-кл.225
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж по ул. Ракитово №6 жк Дружба –ІІ гр. Русе- кл. 226
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 9 броя гаражи в кв. Дружба – 1 гр.Русе -кл.227
17.Допълнителни условия за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2 -кл. 238
18.Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот в изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5)гр.Русе кв. Дружба ІІ бул. Гоце Делчев № 4- кл. 229
19. Отдаване под на част от имот частна собственост за клуб на ЮЛ с нестопанска цел.– кл. 230
20.Провеждане на публичен търг с явно наддаване с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на РИЕ с площ над 3 кв.м.– кл. 231
21. Провеждане на публичен търг с явно за отдаване под наем на части от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ -кл 232
22. Приемане решение за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе- кл. 233
23. Определяне на представители на Общината в Съвета на директорите на „Проект Русе” – кл. 234
24. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2012/2013 – кл. 235
25. Приемане решение за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе- кл 236
26. Проект за „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Мартен” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 Приоритетна ос Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерация между 2000 и 10 000 ж.” – кл. 237
27. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 239
28. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 241
29. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово – кл. 242
30. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 243
31. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 244
32. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 245
33. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 246
34. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово – кл. 247
35. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 248
36. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 249
37. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе – кл. 250
38. Продажба на земя (общинска собственост ) от улична регулация в кв. 81 с. Николово Община Русе – кл. 251
39. Промяна в наименованието на местността „ Сеймен бюлюк” на територията на град Русе – кл. 252
40. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект, прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставена за управление на „Спортни имоти” – кл. 253
41. Предложение за промяна в статута на Общински детски център за култура и изкуство – Русе – кл. 255
42. Промяна в списъка на второстепенните разпоредители с бюджетни кредите, приет с Решение 69, прието с Протокол 6/16.02.2012 г., ХVІІ „Второстепенни разпоредители с кредити , т3 -ІІІ-ІV и във връзка с преобразуваното ОП „Русе арт” с решение № 204 с протокол 12/21.06.2012 г. – кл. 256

Председател на комисия БФ :
Й.Даневска