Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 13.09.12, 10.00 часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.09.12, 10.00 ч., Заседателна зала
1. Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания.Определяне на линии в и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.- кл. 257
2. Прекратяване на собственост в ПИ 65427.2.5679 (УПИ ХІІІ- 5592 кв.236 по регулационен план) по улица „Хан Аспарух” № 39 в гр. Русе на основание чл. 36 ал. 1 т. 2 от Наредба № 1 на ОбС Русе – кл.260
3. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма”- кл. 261
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Николово – кл 262
5. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС – кл. 263
6. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд без търг и конкурс по реда на чл. 24а ЗСПЗЗ- кл. 264
7. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 год. – кл. 271
8. Пазарна оценка на Подземни гаражи и Спортна зала – кл. 272
9. Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден дом” ЕООД гр. Русе
10. Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапефтична работилница в „Център за психично здраве- Русе” ЕООД – кл.275
11.Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе е единствен собственик на капитала, за 2011 год. – кл. 276
12.Започване на процедурни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир Тетово в землището на с. Тетово – кл.277
13. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на строеж на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2399 по ул. „Ракитово” 04 жк „Дружба”- ІІ гр. Русе- кл. 280
14. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ УПИ І-общ. От кв 24 по плана на село Николово – кл 281
15. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, обл. Русе- кл283
16. Създаване на Общинско предприятия „Социално предприятие – обществена трапезария” –кл. 289
17. Решение за приватизация на общинско участие в капитала на „Агропродукт” АД – кл. 290
18. Регистриране на пункт на Детска млечна кухня – Русе за раздаване на храна на деца до 3 год. В сградата на Обединено детско заведение „Синчец” в кв. Средна кула ул. „Бачо Киро” 10 – кл. 291
19. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на Община Русе – кл. 292
20.Приемане на общинска програма за закрила на детето -2012 г.- кл. 293
21. Изпълнение дейностите по проект „Интегриран план по градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зона за въздействие – кл 294
22. Даване на съгласие за замяна на общински с държавни поземлени имоти в горски територии, частна собственост – кл. 295
23. Откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе – кл. 296
24.Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012 год. – кл. 297
25. Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе ул. „Цариброд” 5 – кл. 298
26. Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе ул. Явор – кл 299
27.Приемане на Наредба за изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – кл. 300
28. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки за учебната 2012/13 г. – кл.301

Председател на ПК по Бюджет и Финанси:
Йорданка Даневска