Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Бюджет и финанси за заседанието на 08.11.2012г., 10.00 часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.11.2012г., 10.00 часа, Заседателна зала

1. Актуализация на градската Общинска транспортна схема на гр.Русе утвърдена с Решение № 1072/Пр. № 53/16.12.10 на Общ.съвет – кл. 328
2. Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе -кл.330
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012г-кл. 331
4.Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи ,съгласно чл.29 ал.1 от ПМС № 367/29,12,11г от бюджет 2012, утвърден с Решение на Общинския съвет № 69/от 16,02,12-Приложение №17 и Приложение №18– кл 332
5. Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл,54 от Закона за държавна собственост-кл. 333
6. Прекратяване участието на Община Русе като съдружник в „Истър – инженеринг” ООД гр, Русе – кл. 334
7.Решение за прекратяване с ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Русе „ЕООД– кл. 335
8. Решение за придобиване на активи и финансиране на довършителни работи – кл. 336
9. Отчет за 52 МФ”Мартенски музикални дни” Русе-2012-кл.337
10. Проект за 53 МФ”Мартенски музикални дни” Русе-2013-кл.338
11.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения– кл.339
12.Стартиране на процедури по чл.36в ал.1 т.1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева”гр.Русе и увеличаване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Св.Димитър Басарбовски” гр.Русе– кл.340
13. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Общински имот гр.Русе ул.”Княжеска” № 15- кл. 342
14.Закриване на Общинско предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинско предприятие ”Управление на общински имоти” – кл 345
15. Определяне на южната част на ул.”Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул.”Проф. Баларев” до входа за двора на двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов” по приложени схеми – кл346
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за седем броя гаражи, ситуирани по ул.”Ради Иванов”, СЕВЕРОЗАПАДНО ОТ ЖИЛ.БЛ.210 В КВ.601, Ж.К. „Чародейка-Г-юг” по плана на гр.Русе –кл. 347
17.Даване на съгласие за Създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на гр. Русе за „Европейска столица на културата 2019”– кл. 348

Председател на ПК по Бюджет и Финанси:
Йорданка Даневска