Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 18.04.2012 год. от 10 ч.

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е ВЕ Н РЕД
заседание на 18.04.2012 год. от 10 ч.

1.Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 Да не изоставяме нито едно дете КОМПОНЕНТ 2-Разкриване на соц.услуги в общността.Приоритет ос 5 на Оперативна програма Развитие на чов.ресурси съфинансирана от Европейски социален фонд – кл.104
2. Откриване на процедура за продажба на общ.недв.имот,частна собственост,землище гр.Мартен общ.Русе местност-Ясаците-кл.105
3.Обявяване на общински имоти за имоти за имоти-публична общинска собственост- кл.106
4.Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми по Приоритетна ос №2 Аквакултура,риболов във вътрешни водоеми,преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура към Оперативна програма Развитие на сектор рибарство 2007-2013 -кл.107
5.Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост по реда на чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост -кл.108
6.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общ.собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ-кл.109
7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общ.собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ-кл.110
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общ.собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ- кл.111
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместване обект по чл.56 от ЗУТ-кл.112
10. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместване обект по чл.56 от ЗУТ -кл.113
11. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ -кл.114
12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект –автомати за топли, безалкохолни напитки и закуски -кл.115
13 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3.00кв.м. по чл.57 от ЗУТ -кл.116
14.Решение за изработване на изменение на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии-външно водопроводно отклонение до ПИ63427.186.13 в местност Гъстите круши,землище на гр.Русе.-кл.117
15.Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост по реда на чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост- кл.118
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището но гр.Русе- кл.119
17.Придобиване право на собственост върху имот,частна държавна собственост,гр.Русе,Източна промишлена зона,II-А етап -кл.120

18.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения- кл.121
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост- кл.122
20.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост– кл. 123
21. Стартиране на процедура по чл.36в,ал.1,т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на вида и капацитета на социалната услуга Център за временно настаняване- кл.124
22.Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища,приет с Решение №1148/24.11.2006г.на Общински съвет Русе и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013г -кл.125
23.Ползване на дървесина по План –извлечение за 2013г от поземлени имоти в горските територии,собственост на Община Русе в землището но село Тетово от „СЦДП” ДП ТП „Държавно горско стопанство” Сеслав гр.Кубрат -кл.127
24. Даване съгласие на ДКЦ-2-Русе за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца – кл.129
25.Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2013/2014г -кл.130
26. Откриване процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба№1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост,предмет на АОС № 6926 от 01.03.13г,представляващ земеделски имот с номер 000080,землището на гр.Мартен,община Русе,местност „Калето”-кл.131
27.Стартиране на процедура по чл.36в ал.1 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за намаляване капацитета на дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда”гр.Русе и разкриване на Дневен център за деца с увреждания-седмична грижа гр.Русе – кл.133
28.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе-2014г в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги/2010-2015г/ -кл.134
29.Разрешение за изработване на подробен устройствен план/ПУП/-изменение на плана за улична регулация/ИПУР/ -реконструкция на ул.Шипка-от бул.Цар Освободител до бул.България, включително транспортните им възли и подобряване параметрите на пешеходния подлез възела с бул.България, шумозащита, инженерни мрежи и улично осветление, озеленяване -кл.136
30.Приемане доклади на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейнст на територията на Община Русе за 2012г -кл.137
31.Приемане на начален баланс при ликвидация на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Русе ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация -кл.138
32.Решение за приватизация чрез търг на общински имот-магазин,ул.Панайот Хитов-48 ж.б. Вл.Заимов вх.Б- кл.140
32.Решение за приватизация чрез търг на Общински имот -магазин в ж.б.”Твърдина” гр.Русе ул.”Доростол” №51 ,АОС № 6862/11.01.13г-кл.141
33.Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за изграждане то на пешеходна връзка/надлез/ над бул.България между ж.к.Родина 3 и ж.к.”Чародейка” в района между улици „Кадим мост” и „Опълченска” -кл.142
34.Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427.181.3 и 63427.181.4 по кадастралната карта на гр.Русе находящи се в местността „Над линията” -кл.143
35.Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.129 по кадастралната карта на гр.Русе находящ се в местността” Мерата-„кл.144
36.Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.608 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността „ПОД ЛЕВЕНТА”-кл.145
37.Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ИПУП/-изменение на план за улична регулация/ИПУР/-благоустрояване на ул.Чипровци-от ул.Шипка до ул.Тича,Изменение на плана за регулация /ИПР/ и Плана за застрояване /ПЗ/ на УПИ-за обществено обслужваща сграда в кв.752 и УПИ II-за детско заведение и ПРЗ за ново УПИ-за обществено обслужване в кв.753 по плана на гр.Русе – кл.146
38.Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ,Управляваш орган на Оперативна програма Регионално развитие –Главна дирекция Програмиране на регионалното развитие по проект Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл – кл.147
39.Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – кл.148
40.Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински имоти със стопанствено и административно предназначение -кл.149
41.Предоставяне на имот публична общинска собственост за управление на ОП Спортни имоти и допълнение на Приложение №1 и Приложение №2 към Правилника за дейността на ОП Спортни имоти – кл.150
42.Приемане на бюджет на общинска фондация „Русе-град на свободния дух”-кл.154
43.Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от Национален Доверителски Екофонд -кл.155
44.Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013г-кл.156
45.Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и изменение на плана за улична регулация/ИПУР/ за устройство и изграждане на крайбрежна парково-рекреационна зона на гр.Русе-изток -кл.157
46.Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПРЗ/за устройство и изграждане на крайречна паркова традиционна зона на гр.Русе-запад – кл.158
47.Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06”Деца и младежи в риск”, Компонент 1 –„Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014-кл.159
48.Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – кл.160
49.Допълнение на годишния план за паша в частта на землището на с.Ястребово -кл.161
50.Разкриването на нова социална услуга:Кризисен център за лица /възрастни/родители и деца/,пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като държавно делегирана дейност, с капацитет 10 места, считано от 01.07.13г-кл.162

Председател на комисия БФ :
Й.Даневска