Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 17.02.11, 10.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 17.02.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии по утвърдена Областна транспортна схема -кл. № 997
2. Учредяване право на строеж за пристрояване на търговски обект–кл. 998
3. Отдаване под наем на земеделски земи от Общ. Поземлен фонд без търг и конкурс по реда на чл.24а ЗСПЗЗ –к.л. № 999
4. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния за времето от 01.01.2011 до 14.09.2011- кл. 1000
5. Продажба на земя , частна общинска собственост по реда на чл.35,ал3 от ЗОС– кл. 1001
6. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр. Мартен Община Русе– кл. 1002
7. Прекратяване на съсобственост , чрез продажба на частта на общината в имоти – частна общинска собственост , намиращи се в село Бъзън – кл. № 1003
8. Продажба на имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда , по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС – кл. 1005
9. Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение съгласно Правилата за реда и условията на финансиране на проекти в областта на изкуството и културата – кл. № 1006
10. Решение за кандидатстване с проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе и деклариране наличността на средствата за съфинансиране– к.л № 1007
11. Решение за изменение на Решение № 1103 прието с Протокол № 54/27.01.2011– кл.№ 1008
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражи -к.л № 1009
13. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на Юридическо лице с нестопанска цел- к.л № 1011
14. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на Юридическо лице с нестопанска цел– к.л № 1012
15. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010г и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011г. – к.л № 1013
16. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе , неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – к.л № 1015

Председател:
(Й.Даневска)