Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 08.12.2011 г. от 10.00 часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08.12.2011 г. от 10.00 часа, Заседателна зала

І . Избор на зам.- председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси
ІІ. Разглеждане на материалите за сесията на 15.12.2011 г.

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – к.л. № 1
2. Определяне размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината / РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ‘’АНГЕЛ КЪНЧЕВ’’ И ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ /. – кл. № 2
3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация– к.л № 3
4. Провеждане а на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС- кл. № 6
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ– кл. № 7
6. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година – кл № 9
7. Допълване списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образуванието, имащи право на транспортни разходи от средствата предоставени от държавния бюджет за 2011 г. – кл. 10
8. Съгласуване на Годишен план за 2012 г. и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе.– кл 11
9. Отпускане на персонална пенсия – кл. № 13
10. Отчет на 51 „Мартенски музикални дни” Русе -2011 г. – кл. 14
11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе– кл. 15
12. Проект за 52 „Мартенски музикални дни” Русе – 2012- кл. 16
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово.- кл. № 19
14. Откриване на процедура за продажба на общински имот – частна общинска собственост в ЖК „Средна кула”, ул. „Димитър Талев” №2. -к.л № 21
15. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2012 г.-кл № 22
16. Решение за кандидатстване с проект по приоритетна ос 4 „ Подобряване на достъпа до образование и обучение „ , основна област на интервенция 4.1. „ Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положениe“, посредством схема за безвъзмездна фин.помощ BG051PO001-4.1.05 ” Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства „ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ -кл.23
17. Избор на членове на общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие.-кл.24
18. Предоставяне за управление, стопанисване,ползване,защита и опазване на поземлени имоти в горските територии,гори в земеделски земи собственост на Община Русе на „СЦДП” ДП-ТП”Държавно горско стоп. Сеслав” гр Кубрат-кл.№26

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Й.Даневска)