Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 12.01.2012 г. от 10.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по бюджет и финанси

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Заседание на 12.01.2012 г. от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Определяне на класирания на второ място участник за концесионер по открита процедура на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт – кл. № 28
2. Приемане на Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол- кл. № 29
3. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общ. Собственост през 2012 г.– к.л № 30
4. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012 г. – кл. № 31
5. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел- кл. № 32
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУ- кл №33
7. Предоставяне на част от имот частна общинска собственост на СРСнаКТ“ ПОДКРЕПА“ – Русе – кл. 34
8. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – кл 35
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на обекти по чл. 56– кл. № 36
10. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СОУ „Възраждане”, СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Тома Кърджиев”, МГ „Баба Тонка”, ЦДГ „Слънце”, СОУ „Йордан Йовков” – кл. 37
11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – кл. 38
12. Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища и мери. –к.л. №39

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Й.Даневска)