Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 09.02.12 от 10.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.02.12, 10.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане сборния бюджет на Община Русе за 2012 г.- к.л. № 40

2. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. – к.л. № 41

3. Предложение за кандидатстване по проект „Красива България”– к.л. № 42

4. Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051РO001-5.2.11 – „Приеми ме”. – к.л. № 43

5. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 год.- к.л. № 44

6. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г. – к.л. 45

7. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 година – к.л. №46

8. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 -2015 г. – к.л. 47

Председател на комисия БФ:
Й.Даневска