Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 15.03.2012, 10.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 15.03.2012, 10.00 ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №89 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот в с.Николово.
2. Контролен лист №92 – Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна д0ържавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
3. Контролен лист №93 – Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в гр.Мартен.
4. Контролен лист №94 – Придобиване право на собственост от Община Русе върху недвижим имот, собственост на физическо лице, с идентификатор 63427.15.431 по кадастралната карта на гр.Русе, в местността „Кръста”, землище на гр.Русе.
5. Контролен лист №96 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационен елемент с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
6. Контролен лист №97 – Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
7. Контролен лист №98 – Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”.
8. Контролен лист №99 – Приемане изменение на обща схема на зона по чл.7, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и рекламно-информационни елементи по чл.57 от ЗУТ – зона „Б” /пл.”Свобода”/ и специфични правила за приложението й.
9. Контролен лист №100 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
10. Контролен лист №101 – Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Газопровод Русе-Гюргево” /Междусистемна връзка България-Румъния/, който ще бъде изграден на територията на Република България.
11. Контролен лист №102 – Годишен доклад за наблюдението и реализацията на програмата за 2011г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013г.”.
12. Контролен лист №103 – Приемане на нов правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция.
13. Контролен лист №104 – Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение №803/25.02.2010г., изменено с Решение №1113/17.03.2011г., и двете на Общински съвет Русе.
14. Контролен лист №105 – Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №18.
15. Контролен лист №106 – Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” /ОПКД/.
16. Контролен лист 107 – Утвърждаване на списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Председател:
/Йорданка Даневска/