Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 05.11.2009, 10.00 ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 05.11.2009, 10.00 ч.

1. Решение за приватизация чрез търг – КЛ 588
2. Конкурс за отдаване под наем в училищата – КЛ 590
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – КЛ 591
4. Продължаване на договорни отношения – КЛ 592
5. Приемане на парцеларен план за обект “Доизграждане на колектор Чародейка и отливен канал до река Дунав – КЛ 593
6. Утвърждаване на вътрешноградска общинска транспортна схема, маршрутни разписания и обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от общинската транспортна схема КЛ 594
7. Оценки на общински земи по параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – КЛ 595;
8. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – КЛ 596
9. Отчет на фестивала ММД 2009 – КЛ 597
10. Увеличаване числеността на дейност „Други дейности по културата” – КЛ 598;
11. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към търговски обект – КЛ 599
12. Учредяване право на строеж за пристройка в град Мартен КЛ 600
13. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обекти – КЛ 601
14. Учредяване право на строеж за пристройка на автодиагностичен пункт, ул.”Гео Милев”, Русе – КЛ 602
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет броя гаражни клетки, кв. “Чародейка –Г- юг” – КЛ 603
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на гараж, кв. 752, “Родина –1” – КЛ 604
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на три броя гаражни клетки, кв. 760, “Родина 2” – КЛ 605
18. Прекратяване на съсобственост в имот в местност “Саджака”, землище на с. Басарбово – КЛ 607
19. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост- КЛ. 609
20. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „ Образование „-к.л. 610
21. Промяна на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието , имащ право на транспортни разходи – к.л. 611
22. Допълване и промяна на списъка на длъжностите , имащи право на транспортни разходи – к.л. 612
23. Корекция на бюджета на Община Русе- КЛ. 613
24. Отдаване под наем на част от спортен обект- к.л. 614
25. Издаване на банкова гаранция- к.л. 615
26. Подписване на запис на заповед за авансово плащане по проект – к.л. 616
27. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – КЛ. 617
28. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, ул. “Витиня” – КЛ. 618
29. Приемане на програма „Синди” – „Здрави деца в здрави семейства” – КЛ 619
30. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе – КЛ. 620
31. Изменение и допълнение на Наредба № 16 – КЛ. 621