Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.03.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Дневен ред
Заседание на 11.03.2010 г. от 16.00 часа

1. Правилник за дейността на обществения посредник – К.Л. 696
2. Допълнение на правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата – К.Л. 697
3. Изменение на правилника за организацията и дейността на ОбС – К.Л. 698
4. Конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя – К.Л.699
5. Конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя – К.Л.700
6. Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие – К.Л.701
7. Провеждане на конкурс за отдаване под наем в ОДЗ „Р.Княгиня” Мартен – К.Л. 702
8. Дарение на автомобил ЖУК – К.Л. 703
9. УПС на съществуващ гараж за изграждане на магазин – К.Л.704
10. УПС за пристрояване и надстрояване на търговски обект – К.Л.705
11. УПС за пристрояване към търговски обект – К.Л. 706
12. УПС за пристрояване на балкон – К.Л.707
13. Годишен отчет на програмата за управление на дейностите по отпадъците – К.Л.708
14. Годишен отчет на програмата за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 2009 г. – К.Л.709
15. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2009 г. и план за 2010 г. – К.Л. 710
16. Изменение на Наредба 16 – К.Л.711
17. Изменение на Наредба 16 – К.Л.712
18. Утвърждаване на списъци на общински жилища – К.Л.713
19. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на нов уличен водопровод – К.Л.714
20. Одобряване на оценки за недвижими имоти, кв. Средна кула – К.Л.715
21. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на нов уличен водопровод – К.Л.716
22. Обявяване на общински имот за имот – ПОС – К.Л.717
23. Изработване на лесоустройствен проект за горите от горския и поземлен фонд – К.Л.718
24. Конкурс за отдаване под наем в училищата – К.Л.719
25. Търг за отдаване под наем по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 720
26. Отдаване под наем на помещение ЧОС за клуб на ЮЛ с нестопанска цел – К.Л.721
27. Търг за отдаване под наем за разполагане на РИЕ – К.Л.722
28. Определяне на оценки на общински земи по § 4 – К.Л. 723
29. Одобряване на обща схема за разполагане на РИЕ – К.Л.724
30. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.725
31. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.726
32. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 727
33. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.728
34. Одобряване на схема за зона „Б” пл.”Свобода” – К.Л.729
35. Продължаване на договорни отношения – К.Л.730
36. Отчет на ОбС – К.Л. 731

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( Свилен Иванов )