Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 15.04.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 15.04.2010 г. от 16.00 часа

1. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – к.л. № 732
2. Промени в Правилника за организацията и управлението на ОП „Комунални дейности” – к.л. № 733
3. Изменение на Наредба № 16 – к.л. № 734
4. Допълнение на Наредба № 18 – к.л. № 735
5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общински посредник на Община Русе – № 736
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС – к.л. № 737
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя – к.л. № 738
8. Участие на „МБАЛ-Русе”АД в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – к.л. № 739
9. Предложение по реда на чл. 36 от ЗС за придобиване на общ. имот в гр. Русе – к.л. № 740
10. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Община Русе – к.л. № 741
11. Предложение за ПУП-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор – к.л. № 742
12. Предложение за ПУП-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор – к.л. № 743
13. Предложение за ПУП-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор – к.л. № 744
14. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения – к.л. 745
15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от спортни обекти ПОС – к.л. № 746
16. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения – к.л. № 747
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л. № 748
18. Предложение за ПУП- изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. № 749
19. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – к.л. № 750
20. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – к.л. № 751
21. Отдаване под наем на имот ЧОС за клуб на ЮЛ с нестопанска цел – к.л. № 752
22. Допълнение на Наредба № 16 – к.л. к.л. № 753
23. Удължаване срока на ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД – к.л. № 754
24. Попълване състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол – к.л. № 755
25. Избор на управител на „Общински пазари” ЕООД – к.л. № 756
26. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – к.л. № 757
27. Изменение на Решение на ОбС № 802 прието с протокол № 38/18.02.2010 г. – к.л. № 758
28. Допълване списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи – к.л. № 759
29. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – к.л. № 760
30. Корекция на план-сметката за разходите по дейности, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от такса за битови отпадъци – к.л. № 761
31. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство Бъзън, считано от 01.01.2010 г. – к.л. № 762

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( Свилен Иванов )