Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 13.05.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 13.05.2010 г. от 16.00 часа

1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гаражи № 14, 18, 21, 23 и 24, предмет на АОС № 4447/15.07.2005 г., разположени на първи етаж в жил. блок № 18 по ул. „Срешер планина” № 39, жк. „Дружба I”, гр. Русе – К.Л. 763
2. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 764
3. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – К.Л. 765
4. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 766
5. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните държавни дейности за 2010 година – К.Л. 767
6. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема – К.Л. 768
7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 769
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 770
9. Даване на съгласие за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ бивше Помощно училище „Св.св. Кирил и Методий” – К.Л. 771
10. Залесяване в част от имот № 000266 от общински поземлен фонд в землището на село Тетово – К.Л. 772
11. Решение Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” – гр. Русе” по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г., издадена от Министъра на финансите пред Министерство на физическото възпитание и спорта – К.Л. 773
12. Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе ( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. Решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г.) – К.Л. 774
13. Одобряване на Обща схема на зона „Б” /пл. „Свобода”/ за поставяне на преместваеми обекти – К.Л. 775
14. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници на автобусни линии от утвърдена Областна транспортна схема – К.Л. 776
15. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 777
16. Приемане на Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет – К.Л. 778
17. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 779
18. Корекция на план-сметката за разходите по дейности, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе – К.Л. 780
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – К.Л. 781
20. Провеждане на конкурс за избор на пристанищен оператор за Пристанище „Пристис” – К.Л. 782
21. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 783
22. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „Васил Априлов”, СОУ „Възраждане” и АГ „Гео Милев” – К.Л. 784
23. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) и план за действие за 2010 г. – К.Л. 785
24. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 786
25. Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в град Мартен – К.Л. 787
26. Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Придунавски булевард” от ОТ 199 при ул. „Мостова” до ОТ 209 при ул. „Независимост” – К.Л. 788
27. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Здравец-Изток”, ул. „Липник” – 70а – К.Л. 789
28. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Чародейка – Г – юг”, ул. „Тодор Икономов” – К.Л. 790
29. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот ПОС – плувен комплекс в „Парка на Младежта” – К.Л. 791
30. Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 6 броя магазини – К.Л. 792
31. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 г. – К.Л. 793
32. Приемане на годишни отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 г. – К.Л. 794
33. Одобряване на ПУП – Изменение на план за уличната регулация на ул. „Янтра” от ОТ 7934 при ул. „Студенстка” до ОТ 858 при ул. „Алеи Възраждане” – К.Л. 795
34. Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Майор Узунов” от ОТ 203 при ул. „Придунавски булевард” от ОТ 243 при ул. „Съединение” – К.Л. 796
35. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, жк. „Средна кула” – К.Л. 797
36. Удължаване срока на наемни договори на земеделска земя от общинския поземлен фонд – К.Л. 798
37. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( Свилен Иванов)