Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 10.06.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 10.06.2010 г. от 16.00 часа

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема – К.Л. 768
2. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема – К.Л. 776
3. Определяне на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 799
4. Заличаване на „Градски транспорт” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – К.Л. 800
5. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и от ОУ „Братя Миладинови” – К.Л. 801
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – К.Л. 802
7. Отдаване под наем на част от имот, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 803
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 804
9. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите , които ще се финансират през 2010 г. от приходите от ТБО – К.Л. 805
10. Увеличаване капацитета на социална услуга център за настаняване от семеен тип – К.Л. 806
11. Увеличаване капацитета на социална услуга център за стари хора – К.Л. 807
12. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 808
13. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – К..Л. 809
14. Одобряване на актуализирана Обща схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе във връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе – К.Л. 810
15. Промяна на решение № 803, прието с Протокол № 39/25.02.2010 г. на ОбС-Русе – К.Л. 811
16. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 812
17. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – К.Л. 813
18. Изменение и допълнение на Решение № 847, прието с Протокол № 42/22.04.2010 г. на ОбС-Русе – К.Л. 814
19. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл. 19, ал. 8, т.1 ЗСПЗЗ – К.Л. 815
20. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от Общинския поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската 2010/2011 година и разрешаване сключване на договори за наем за земеделските земи от Резервния фонд – К.Л. 816

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( Свилен Иванов)