Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.07.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08.07.2010 г. от 16.00 часа

1. Продължаване на договорни отношения – К.Л. 817
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 818
3. Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно предназначение – К.Л. 819
4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – К.Л. 820
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на Рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 821
6. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „Васил Априлов, СОУ „Възраждане” и АГ „Гео Милев” – К.Л. 822
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 11 по плана на с. Басарбово, Община Русе – К.Л. 823
8. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение № 583, Протокол № 29/11.06.2009 г. на Общински съвет-Русе – К.Л. 824
9. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. – К.Л. 825
10. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда – К.Л. 826
11. Допълнение към решение № 961 на ОбС-Русе, прието с протокол № 71/30.05.2003 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти намиращи се на територията на Община Русе – К.Л. 827
12. Обявяване на недвижими имоти за имоти – публична общинска собственост – К.Л. 828
13. Преобразуване на Русенската художествена галерия в Общински културен институт Художествена галерия – Русе – К.Л. 829
14. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 /3/ ЗОС – К.Л. 830
15. Изменение на Решение № 1196 прието с Протокол № 55/26.0.2007 г. и Решение № 691 прието с Протокол № 34 от 12.11.2009 г. на ОбС-Русе – К.Л. 831
16. Утвърждаване на Управител „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 832
17. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център II Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 833
18. Утвърждаване на Управител „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 834
19. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център I Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 835
20. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваемите обекти на територията по ул. „Александровска” от площад „Свобода” до бул. „Цар Освободител” – К.Л. 836
21. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона – К.Л. 837
22. Информация за търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик – К.Л. 838
23. Оправомощаване на кмета на Община Русе по вземане решение за управление на съсобствен имот – К.Л. 839
24. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в град Русе, за изграждане на едноетажна обществено обслужваща сграда чрез публичен търг – К.Л. 840
25. Заличаване на „КАРЕ”ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – К.Л. 841
26. Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в имот с идентификатор 63427.128.2 – К.Л. 842
27. Предложение за подробен устройствен план-подробен устройствен план и изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 843
28. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС”, собственост на Община Русе – К.Л. 844
29. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста” и запазване на предназначението на обекта /терена/ инфраструктурата за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта. – К.Л. 845
30. Сключване на договор между „ОДПЗС-Русе”ЕООД за кредит – тип кредитна линия за реализацията на Договор № БГ 0018 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство „Модернизация и рехабилитация на сградите на Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе”ЕООД „Повече помощ”
31. Опрощаване на Любомир Стрелковски
32. Опрощаване на Искрен Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
( Свилен Иванов)