Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.09.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 09.09.2010 г. от 16.00 часа

1. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе – таблица № 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – К.Л. 853
2. Избор на Управител на „Център по дентална медицина -1 – Русе”ЕООД – К.Л. 854
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 855
4. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот намиращ се в гр. Русе по ул. „Плиска”№3, бл. „Орфей”, вх. В на Първо основно училище „Отец Паисий” гр. Русе – К.Л. 856
5. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 857
6. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – К.Л. 858
7. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” на г-жа Щиляна Кръстева Маркова – Мими Николова, във връзка с юбилея – 80 години – К.Л. 859
8. Допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе – К.Л. 860
9. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 861
10. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 862
11. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 863
12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 865
14. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година – К.Л. 866
15. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2010/2011 година – К.Л. 867
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – К.Л. 868
17. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово, Община Русе – К.Л. 869
18. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 870
19. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 871
20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се на територията на град Русе – К.Л. 872
21. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за улична регулация и изменение план за регулация със сключване предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 873
22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината върху недвижим имот в землището на град Русе – К.Л. 874
23. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – К.Л. 875
24. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе – таблица № 1 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – К.Л. 876
25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Свилен Иванов)