Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 07.10.2010 г., 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Заседание на 07.10.2010 г., 16.00 часа, Заседателна зала

1. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице – К.Л. 877
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по лч. 56 от ЗУТ – К.Л. 878
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 879
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 880
5. Промяна в Наредба № 2 на ОбС-Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – К.Л. 881
6. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 882
7. Отчет за 50-то юбилейно издание на МФ „Мартенски музикални дни”Русе-2010 – К.Л. 883
8. Проект за 51 Международен фестивал „Мартенски музикални дни”Русе-2011 – К.Л. 884
9. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 885
10. Увеличаване числеността на ОбДЦКИ с 1 щатна бройка-музикален педагог, необходима за тамбурашки оркестър – К.Л. 886
11. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 887
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражни клетки, долепено до съществуваща гаражна група, ситуирана в жк. „Родина – II”, югоизточно от жилищен блок „Боримечка” и северозападно от бул. „България” в кв. 761 по плана на гр. Русе – К.Л. 888
13. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „Пристис”, собственост на Община Русе – К.Л. 889
14. Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, в град Русе, бул. „Липник”121 – К.Л. 890
15. Закриване на Обществен съвет по въпросите на чистотата в Община Русе – К.Л. 891
16. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе – К.Л. 892
17. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Здравец-Изток”, ул. „Липник”70а – К.Л. 893
18. Решение за приватизация чрез търг на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД, гр. Русе – К.Л. 894
19. Допълнение на Наредба № 21 за Социално подпомагане на гражданите от бюджета на Община Русе – К.Л. 895
20. Отмяна на Решение № 961, прието с Протокол № 48 от 12.08.2010 г. във връзка с преобразуване и/или пререгистрация на „ОДПФЗС-Русе”ЕООД – К.Л. 896
21. Избиране на контрольор на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД – К.Л. 897
22. Корекции в план сметката за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол
23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)