Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.12.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 09.12.2010 г. от 16.00 часа
1. Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, включване на автобусна линия Русе – Бъзън – контролен лист 931;
2. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разписания – контролен лист 932;
3. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост – контролен лист 933;
4. Определяне размера на такса за битови отпадъци за Висшите училища на територията на общината /РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” И ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”/ – контролен лист 934;
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – контролен лист 935;
6. Продължаване на договорни отношения – контролен лист 936;
7. Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контролен лист 937;
8. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – контролен лист 938;
9. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение – контролен лист 939;
10. Предоставяне за управление земите на закритото ОУ „Христо Ботев, с. Червена вода на Кметството Червена вода – контролен лист 940;
11. Контрольори в общинските търговски дружества – контролен лист 941;
12. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007 – 2011 г. – контролен лист 942;
13. Корекции на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 943;
14. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – контролен лист 944;
15. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти – контролен лист 945;
16. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Художествена галерия – Русе и предоставяне безвъзмездно за управление сградата на ул. „Борисова” № 39 (45) – контролен лист 946;
17. Предоставяне на безвъзмездно право за управление, за срок от /три/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев” № 45, на Дирекция „Регионална служба по заетостта”-гр. Русе – контролен лист 947;
18. Даване на съгласие за сключване на договор от „ДКЦ-2-Русе”ЕООД за теглене на кредит-тип овърдрафт – контролен лист 948;
19. Изменение на Решение № 982/16.09.2010 г. на Общински съвет Русе за утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум в ОУ „Отец Паисий” гр. Мартен за учебната 2010/2011 година – контролен лист 949;
20. Увеличаване капацитета на социална услуга „Център за временно настаняване” за възрастни – контролен лист 950;
21. Продължаване дейността на Център за ранна интервенция – контролен лист 951;
22. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци, във връзка с осигуряване на средства за почистване в т. ч. снегопочистване – контролен лист 952;
23. Решение за кандидатстване с проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” и деклариране на наличността на средства за съфинансиране на проекта – контролен лист 953;
24. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и деклариране, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта – контролен лист 954;
25. Предложение за подробен устройствен план-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – контролен лист 955;
26. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражни клетки, долепени до съществуваща гаражна група, ситуирана върху общински терен за комплексно застрояване в жк. „Дружба-3”, представляваща УПИ III – за жил. строит. и търговия в кв. 594, южно от жил.бл. 21 по плана на гр. Русе – контролен лист 956;
27. Проверка по Закон за вътрешния одит в публичния сектор в домовете за стари хора и Домашен социален патронаж – контролен лист 957;
28. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – контролен лист 958;
29. Приемане на решение за одобряване на ПУП-План за регулация за УПИ ХХVI-за инженерна техническа инфраструктура, II А етап в Източна промишлена зона, гр. Русе – контролен лист 959;
30. Допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 960;
31. Опрощаване на задължения за начислена такса за битови отпадъци – контролен лист 961;
32. Участие на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „АГРОПРОДУКТ”АД, насрочено за 29.12.2010 г., а при липса на кворум за 13.01.2011 г.
33. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)