Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 20.01.2011 г. от 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 20.01.2011 г. от 16.00 ч., Заседателна зала

1. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на търговски обект – контролен лист 962;
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 963;
3. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2010, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001.1/1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”– контролен лист 964;
4. Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаването под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – контролен лист 965;
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ– контролен лист 966;
6. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – контролен лист 967;
7. Увеличени на численият състава в щатното разписание на ОП „АРТ”– контролен лист 968;
8. Изменение на решение № 939 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.– контролен лист 969;
9. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на туристическа атракция „Градски музеен комплекс” и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция– контролен лист 970;
10. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за изложбена зала на ул. „Борисова”№6, партер – контролен лист 971;
11. Откриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост – контролен лист 972;
12. Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, намиращ се по бул. „Цар Освободител” № 140, град Русе – контролен лист 973;
13. Учредяване право на строеж за пристройка към жилищна сграда, намираща се по ул. „Лозенград”№ 6, град Русе – контролен лист 974;
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост – контролен лист 975;
15. Обявяване на имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост– контролен лист 976;
16. Годишен отчет за 2010 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011 г.– контролен лист 977;
17. Предоставяне управлението на горите и земите от горския и поземлен фонд в землището на с.Тетово, собственост на Община Русе на ДП Държавно ловно стопанство „Сеслав” гр. Кубрат– контролен лист 978;
18. Избор на управител на „Паркстрой”ЕООД – контролен лист 979;
19. Предложение на „ЕГГЕД България” ЕАД за промяна в Договор от 15.10.2008 г. между акционерите на „ЕГГЕД Русе” АД- контролен лист 980;
21. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества– контролен лист 981;
22. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе, Област Русе– контролен лист 982;
23. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в с. Ново село, Община Русе– контролен лист 983;
24. „Паркстрой”ЕООД– контролен лист 984;
25. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, в местността „Под Ормана”, землището на град Русе – контролен лист 985;
26. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хотанца, Община Русе– контролен лист 986;
27. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе – контролен лист 987;
28. Предоставяне безвъзмездно право на управлението върху общински недвижими имот в кв. Средна кула – контролен лист 988;
29. Определяне размера на отчисленията по чл. 71а от Закона за управление на отпадъците – контролен лист 989;
30. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2011 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне на размера на таксата за 2011 г.– контролен лист 990;
31. Отчет за дейността на Общински съвет-Русе, за периода март-декември 2010 г. – контролен лист 991;
32. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – контролен лист 992
33. Кандидатстване с проекти по проект „Красива България” за 2011 г.
34. Опрощаване на държавно вземане на Милан Цветанов Маринов
35. Опрощаване на държавно вземане на Дафина Стоянова Маринова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)