Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 17.02.11, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 17.02.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 997 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.
2. К.Л. 998 Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект
3. К.Л. 999 Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а ЗСПЗЗ
4. К.Л. 1000 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за времето от 01.01.2011 г. до 14.09.2011 г. на учебната 201/2011 г.
5. К.Л. 1001 Продажба на земя, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
6. К.Л. 1002 Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе
7. К.Л. 1003 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в имоти-частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън, община Русе, представляващи УПИ X-16 I УПИ XIII – 16 в кв. 13
8. К.Л. 1004 Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-училища и детски ясли намиращи се на територията на Община Русе
9. К.Л. 1005 Продажба на имот-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
10. К.Л. 1006 Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнение с решение № 827/18.03.2010 г.
11. К.Л. 1007 Решение за кандидатстване с проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе” и деклариране наличността на средствата за съфинансиране на проекта
12. К.Л. 1008 Решение за изменение на решение № 1103, прието с протокол № 54/27.01.2011 г. за кандидатстване с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие” и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция
13. К.Л. 1009 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражи в жк. „Дружба – I”, югоизточно от жил. Бл. 21 по плана на гр. Русе
14. К.Л. 1010 Приемане на Решение за изменение на Решение № 1098, прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.
15. К.Л. 1011 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
16. К.Л. 1012 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
17. К.Л. 1013 Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г.
18. К.Л. 1014 Обявяване на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Русе и УПИ XXIII-103 по регулационния план на града, с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост
19. К.Л. 1015 Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
20. К.Л. 1016 Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок до 31.12.2012 г. за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежи в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/P8PE/004 „Интегриран воден проект на град Русе ИСПА”
21. Промяна на Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе и Утвърждаване на Програма „Спорт”
22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)