Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 10.03.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 10.03.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 997 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация
2. К.Л. 1017 Утвърждаване на списъци на общински жилища съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОС
3. К.Л. 1018 Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения
4. К.Л. 1019 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток”, ул. „Липник”70а
5. К.Л. 1020 Промяна в план-сметката от ТБО
6. К.Л. 1021 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013 през 2010 г.
7. К.Л. 1022 Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клуб на политическа партия
8. К.Л. 1023 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост
9. К.Л. 1024 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост
10. К.Л. 1025 Допълнение на Решение №1092 прието с Протокол № 54/27.01.2011 г. на Общински съвет-Русе
11. К.Л. 1026 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година
12. К.Л. 1027 Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2011 година
13. К.Л. 1028 Промени в правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе
14. К.Л. 1029 Упълномощаване представителя на Община Русе в Общото събрание на „СПЛЕНДИД” АД
15. К.Л. 1030 Приемане на програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2011 г.
16. К.Л. 1031 Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г.
17. К.Л. 1032 Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г.
18. К.Л. 1033 Избор на Управител на „Медицински център–1- Русе” ЕООД
19. К.Л. 1034 Изменение на Решение № 821, прието с Протокол № 40/18.03.2010 г. на Общински съвет-Русе
20. К.Л. 1035 Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти – частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе
21. К.Л. 1036 Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект „Изграждане на спортни съоръжения” в гр. Русе, кв. Дружба-3 по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г., издадена от Министерство на финансите и МФВС за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности
22. К.Л. 1037 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост
23. К.Л. 1038 Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-5592, кв. 236 по ул. „Хан Аспарух”№ 39 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе
24. К.Л. 1039 Даване съгласие на „ДКЦ-2-Русе”ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
25. К.Л. 1040 Откриване на процедура за приватизация на общинското участие е капитала на „Общинска банка”АД
26. К.Л. 1041 Предоставяне право на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Ново село.
27. Промяна в статута на СУ ”Майор Атанас Узунов”
28. Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установени норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе
29. Опрощаване на Георги Русков Русанов
30. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)