Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 07.04.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 07.04.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 1042 Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет-Русе (Решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г.
2. К.Л. 1043 Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
3. К.Л. 1044 Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО
4. К.Л. 1045 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година
5. К.Л. 1046 Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС
6. К.Л. 1047 Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градини намиращи се на територията на Община Русе
7. К.Л. 1048 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане на фотоволтаични електрически централи
8. К.Л. 1049 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
9. К.Л. 1050 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
10. К.Л. 1051 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
11. К.Л. 1052 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
12. К.Л. 1053 Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2011/2012 година
13. К.Л. 1054 Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД, гр. Русе
14. К.Л. 1055 Избор на Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе”ЕООД
15. К.Л. 1056 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
16. К.Л. 1057 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
17. К.Л. 1058 Финансово подпомагане на ученици за участие в Международен кръг на конкурс „Математика и проектиране” в Москва
18. К.Л. 1059 Освобождаване от ТБО за 2011 година на средните училища, ЦУТНТ, стопанисващи студентските общежития
19. К.Л. 1060 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
20. К.Л. 1061 Промяна на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
21. К.Л. 1062 Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
22. К.Л. 1063 Учредяване право на строеж и принципно съгласие за обявяване на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Русе и УПИ XXIII-103 по регулационния план на града, с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост
23. К.Л. 1064 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе
24. К.Л. 1065 Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Русе
25. К.Л. 1066 Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
26. Опрощаване на Симеон Николов Стерев
27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)