Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на на 12.05.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 12.05.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 1067 Промяна на решение № 918, прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.
2. К.Л. 1068 Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2010 г., избор на експерт счетоводители и определяне на дивидент
3. К.Л. 1069 Отпускане на персонална пенсия
4. К.Л. 1070 Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013 г. за периода 2007-2010 г. и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе за периода 2011-2013 г.
5. К.Л. 1071 Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
6. К.Л. 1072 Обявяване на имоти – частна общинска собственост за имоти – публична общинска собственост
7. К.Л. 1073 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе
8. К.Л. 1074 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе
9. К.Л. 1075 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе
10. К.Л. 1076 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе
11. К.Л. 1077 Допълнение към решение № 369 на ОбС-Русе , прието с Протокол № 19/29.10.2004 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти, намиращи се на територията на Община Русе
12. К.Л. 1078 Учредяване право на строеж за пристрояване към кафе-бар
13. К.Л. 1079 Решение за приватизация чрез търг на общинското участие в капитала на „Общинска банка”АД
14. К.Л. 1080 Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД гр. Русе
15. К.Л. 1081 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – „Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”
16. К.Л. 1082 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел
17. К.Л. 1083 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел
18. К.Л. 1084 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
19. К.Л. 1085 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост
20. К.Л. 1086 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване на обособени части от учебни заведения
21. К.Л. 1087 Промяна на решение № 964/2010 г. на ОбС-Русе – таблица № 1 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общинските имоти
22. К.Л. 1088 Обявяване на имоти – частна общинска собственост за публична общинска собственост
23. К.Л. 1089 Предоставяне за индивидуално ползване на общински пасища и мери от ОПФ в землището на град Русе
24. К.Л. 1090 Допълване на списъка на педагогическия персонала в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи за 2011 г.
25. К.Л. 1091 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост
26. К.Л. 1092 Изменение и допълнение на Наредба № 14
27. К.Л. 1093 Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост
28. К.Л. 1094 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г.
29. К.Л. 1095 Финансово подпомагане на участието на отбор по математика в международно състезание
30. К.Л. 1096 Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижими имоти, частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС
31. К.Л. 1097 Приемане на безспорна историческа истина за геноцида над българите в Османската империя
32. К.Л .1098 Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно д-р Александър Романов Доганов
33. К.Л. 1099 Избора на контрольори в общинските търговски дружества
34. К.Л. 1100 Приемане на обръщение към правителството на Република България и НОИ
35. К.Л. 1101 Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе
36. К.Л. 1102 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на сградата върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС
37. К.Л. 1103 Одобряване на ПУП – План за изменение на уличната регулация
38. К.Л. 1104 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, жк. „Средна кула”
39. К.Л. 1105 Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе
40. К.Л. 1106 Приемане на Годишен план за действие – 2011 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
41. К.Л. 1107 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6446/2011 г. на ОУСК „РУСЧУК”
42. Промяна на социална услуга „Център за временно настаняване” в „Център за настаняване от семеен тип”
43. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Свилен Иванов)