Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.06.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 09.06.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 1108 Довършване на корпуси „Е”, „Ж” и „И” на Театрален комплекс „Русе”
2. К.Л. 1109 Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
3. К.Л. 1110 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада”
4. К.Л. 1111 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада”
5. К.Л. 1112 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Буйна Яна”
6. К.Л. 1113 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Нови Халваджи”
7. К.Л. 1114 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик”
8. К.Л. 1115 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада”
9. К.Л. 1116 Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда в съсобствен имот, намиращ се по ул. „Лозенград”№ 6, град Русе
10. К.Л. 1117 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи котли, намиращи се в сградата на бившето ПУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Русе
11. К.Л. 1118 Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2011 г. и решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет) гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг”, ул. „Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008 г.
12. К.Л. 1119 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху част от имот № 051001 от общински горски фонд землище с. Хотанца за разполагане на кошери с пчелни семейства
13. К.Л. 1120 Представяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с. Тетово за временно о възмездно ползване за срок до 31.12.2011 г. от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат
14. К.Л. 1121 Решение за постигане на спогодба за извършване на реална делба или за изплащане равностойността на дяловете на съсобствениците на магазин „Детмаг” и вх. № 577/03.06.2011 г.
15. К.Л. 1122 Определяне на концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт /МГТ/ на територията на гр. Русе с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти
16. К.Л. 1123 Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков – композитор
17. К.Л. 1124 Продължаване на договорни отношения
18. К.Л. 1125 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
19. К.Л. 1126 Утвърждаване Управител на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл.Горанов – Русе”ЕООД след проведен конкурс
20. К.Л. 1127 Утвърждаване Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе”ЕООД
21. К.Л. 1128 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС
22. К.Л. 1129 Отмяна на решение № 1118/2011 г. за съгласие за откриване процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба в гр. Мартен
23. К.Л. 1130 Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка
24. К.Л. 1131 Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка
25. К.Л. 1132 Удостояване на актьора Андрей Г. Медникаров с наградата „Почетен гражданин на гр. Русе”
26. К.Л. 1133 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г.
27. К.Л. 1134 Изграждане на стена за урни /колумбарийна стена/ в гробищен парк „Чародейка”
28. К.Л. 1135 Решение за определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидна на територията на Община Русе
29. К.Л. 1136 Приемане на механизъм за предоставяне на предвидената в централния бюджет субсидия за вътрешноградски пътнически превоз между операторите
30. К.Л. 1137 Решение за кандидатстване с проект „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на живот в кварталите Средна кула и Долапите
31. К.Л. 1138 Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция /обновяване и оборудване на Комплексен Онкологичен център – Русе/ КОЦ – Русе по Оп „Регионално развитие 2007-2013 г.
32. К.Л. 1139 Вземане на решение за даване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя с предназначение – пасище и мера в друга територия в с. Червена вода, във връзка със ситуиране на нов гробищен парк
33. К.Л. 1140 Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на три броя Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в гр. Русе” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.
34. К.Л. 1141 Вземане на решение за изготвяне на ПУП за ситуиране на нов гробищен парк върху имоти – общинска собственост и собственост на физически лица в землището на с. Сандрово
35. К.Л. 1142 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, кв. Средна кула, представляващ с идентификатор 63427.10.151
36. К.Л. 1143 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе за 2011 г.
37. Решение за участие като партньор в международен проект „LIMES”
38. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Свилен Иванов)