Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на07.07.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 07.07.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. № 1125 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
2. К.Л. № 1123 Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков – композитор
3. К.Л. № 1144 Премахване по реда на чл. 197, ал. 1 от ЗУТ на сграда, намираща се в град Русе, площад „Света Троица”№8, ЦГЧ
4. К.Л. № 1145 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
5. К.Л. № 1146 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост
6. К.Л. № 1147 Утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Русе
7. К.Л. № 1148 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г.
8. К.Л. № 1149 Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градина намиращи се на територията на Община Русе
9. К.Л. № 1150 Обявяване на общински имот – публична общинска собственост
10. К.Л. № 1151 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се в село Сандрово, Община Русе, Област Русе
11. К.Л. № 1152 Сключване на рамково споразумение за сътрудничество с СНЦ „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” /ИКЕМ/
12. К.Л. № 1153 Издигане кандидатура на Русе за Европейска столица на културата и участие в процедурите по кандидатстване за европейската титла
13. К.Л. № 1154 Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе”
14. К.Л. № 1155 Прекратяване на съсобственост в имот по ул. Александровска”№ 106 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе
15. К.Л. № 1156 Решение за съфинансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Незабравка-2” гр. Русе
16. К.Л. № 1157 Учредяване на безвъзмездно право на ползване, експлоатация и поддържане върху ВиК обекти и съоръжения, собственост на Община Русе
17. К.Л. № 1158 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка, ситуирана в УПИ II – за жил. стр., търговия и озеленяване в кв. 645, жк. „Дружба-3”, югозападно от жил. Бл. 46 и северозападно от ул. „Стоян Михайловски” по плана на гр. Русе
18. К.Л. № 1159 Решение за кандидатстване с проект по схема за „Подбор на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи
19. К.Л. № 1160 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
20. К.Л. № 1161 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
21. К.Л. № 1162 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
22. К.Л. № 1163 Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „ГЕРБ”
23. К.Л. № 1164 Маркиране и ползване – извлечение за 2011 г. в горските територии, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат
24. К.Л. № 1165 Изменение на част от Решение № 1141, прието с Протокол № 53/24.11.2006 г. на Общински съвет-Русе, относно намаляване на минималните цени при разпореждане със земи, предвидени за нежилищно строителство в населените места на Община Русе
25. К.Л. № 1166 Разкриване на социална услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР” за деца с увреждания като държавно делегирана дейност
26. К.Л. № 1167 Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания като държавно делегирана дейност
27. К.Л. № 1168 Разкриване на социална услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като държавно делегирана дейност
28. К.Л. № 1169 Разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца с епилепсия и деца с интелектуални затруднения като държавно делегирана дейност
29. К.Л. № 1170 Издигане на бюст-паметник на Елиас Канети в гр. Русе
30. К.Л. № 1171 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
31. К.Л. № 1172 Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
32. К.Л. № 1173 Приемане на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет-Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – зона „Б” /пл. „Свобода”/ и специфичните правила за приложението им
33. К.Л. № 1174 Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане за ученици в ДДЛРГ „Райна Гатева” и „Св. Димитър Басарбовски”
34. К.Л. № 1175 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2011/2012 г.
35. К.Л. № 1176 Решение за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе
36. К.Л. № 1177 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода от януари 2011 г. до юни 2011 г.
37. Молба за опрощаване на държавно вземане на Милен Михайлов Михов
38. Молба за опрощаване на държавно вземане на Стефанка Петрова Йорданова
39. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Свилен Иванов)