Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.09.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08.09.2011 г. от 16.00 часа

1. Закриване на кметство с. Долно Абланово – к.л.1178
2. Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.1179
3. Промяна в Наредба № 21 на ОбС – Русе – к.л.1180
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Кону бунар” – к.л.1181
5. Споразумение за сътрудничество между Общината, МК, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината: НЧ „Просвета – 1927” – с.Семерджиево и НЧ „Г. Бенковски – 1937” – гр.Русе – к.л.1182
6. Решение за упълномощаване кмета на Община Русе за издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект „Аз, Градът” – Фестивал за съвременна градска култура с бенефициент Община Русе – к.л.1183
7. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.1184
8. Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на ПП „Български социалдемократи” – к.л.1185
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.1186
10. Отдаване под наем на част от имот ЧОС на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение „Русенска търговско-индустриална камара” – к.л.1187
11. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1188
12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1189
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1190
14. Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.1191
15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, експлоатация и поддържане върху ВиК обекти и съоръжения, собственост на Община Русе – к.л.1192
16. Прекратяване на съсобственост в имот в землището на гр.Русе, местност Касева чешма, на основание чл.36, ала.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе – к.л.1193
17. Стартиране процедура по прехвърляне на водоснабдителната мрежа и съоръженията към нея към „ВиК” – ООД Русе, като оператор на територията на Община Русе – к.л.1194
18. Промени в Наредба 17 – к.л.1195
19. Промяна в план-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА – к.л.1196
20. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 г. и план-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе – к.л.1197
21. Изменение на решение на ОбС – Русе № 1290, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. за разкриване на социална услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като държавно делегирана дейност – к.л.1198
22. Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2011 г. – к.л.1199
23. Приемане на Стратегия за развитие на средното образование в Община Русе (2011 – 2015 г.) – к.л.1200
24. Обявяване на 11 април – международния ден на бившите политзатворници и концлагеристи за ден на почит към жертвите – к.л.1201
25. Изменение на ПУП-ПУР и ПРЗ на кв.894 за УПИ – за озеленяване и подземен паркинг и УПИ ІІ-569, пл.”Ал.Батенберг” по плана на гр.Русе – к.л.1202
26. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2011/2012 г. – к.л.1203
27. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – ЧОС – к.л.1204
28. Разкриване на социална услуга „Дневен център” за възрастни хора в с. Тетово като държавно делегирана дейност – к.л.1205
29. Допълване програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост – к.л.1206
30. Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот, намиращ се в гр.Русе, ул.”Плиска” № 3, бл.”Орфей” – партер – к.л.1207
31. Обявяване на имот – ЧОС за имот – ПОС – к.л.1208
32. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераси – к.л.1209
33. Учредяване право на строеж за надстрояване с един етаж на съществуваща сграда за изграждане на офиси – к.л.1210
34. Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка – к.л.1211
35. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Александровска” № 106 в гр.Русе на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе – к.л.1212
36. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе в полза на МОСВ, във връзка с проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” – к.л.1213
37. Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала за 2010 г. – к.л.1214
38. Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Плувен комплекс и атракционни съоръжения в „Парка на младежта” на гр.Русе – к.л.1215
39. Даване съгласие за сключване на договор от „ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД за закупуване и внедряване на „Система за дигитална обработка на рентгеновия образ” – к.л.1216
40. Изменение на решение на ОбС № 1287, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. за кандидатстване на Община Русе по ОП „РЧР” – проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” – к.л.1217
41. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти – детски градини намиращи се на територията на община Русе – к.л.1218
42. Прекратяване на съсобственост чрез обособяване на реални дялове от недвижим имот ПИ897А, кв.596 в гр.Русе, ж.к. „Чародейка – Г – север” – к.л.1219
43. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, община Русе – к.л.1220
44. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – ЧОС – к.л.1221
45. Премахване по реда на чл.197, ал.1 от ЗУТ на общински сгради, намиращи се по ул. „Радецки” № 8, гр. Русе – к.л.1222
46. Ползване по план-извлечение за 2011 г. от поземлени имоти в горските територии, собственост на Община Русе в землището на село Тетово от „СЦДП” ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр.Кубрат – к.л.1223
47. Предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горските територии, собственост на Община Русе от „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр.Русе, намиращи се в района на дейност на стопанството и сключване на договор – к.л.1224
48. Приемане на Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за периода 2011 – 2015 г. – к.л.1225
49. Отпускане на персонална пенсия – к.л.1226
50. Опрощаване на държавно вземане на Пани Димитров Георгиев
51. Опрощаване на държавно вземане на Ренета Михайлова Йорданова
52. Опрощаване на държавно вземане на Васил Маринов Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Свилен Иванов)