Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 06.10.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 06.10.2011 г. от 16.00 часа

1. Изменение на решение № 1273, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. на ОбС – Русе – к.л.1227
2. Утвърждаване на самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2011/2012 г. – к.л.1228
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1229
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.1230
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1231
6. Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Русе – к.л.1232

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Свилен Иванов)