Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.12.2011 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08.12.2011 г. от 16.00 часа, Заседателна зала

1.Избор на заместник-председател на Постоянната комисия по ЗОРС.
2.Контролен лист №1 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
3.Контролен лист №2 – Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината /РУ ”Ангел Кънчев” и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите/.
4.Контролен лист №3 – Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
5.Контролен лист №4 – Определяне на представител на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член.
6.Контролен лист №5 – Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „СБАЛПФЗ-Русе”-ЕООД.
7.Контролен лист №6 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС.
8.Контролен лист №7 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
9.Контролен лист №8 – Създаване на наблюдателна комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
10.Контролен лист №9 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2011г.
11.Контролен лист №10 – Допълване на списъка на подагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2011г.
12.Контролен лист №11 – Съгласуване на годишен план за 2012 г. и актуализирана оценка на риска към стратегически план 2011-2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе.
13.Контролен лист №12 – Избор на контрольори на еднолични общински дружества, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала.
14.Контролен лист №13 – Отпускане на персонална пенсия.
15.Контролен лист №14 – Отчет на 51 МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2011г.
16.Контролен лист №15 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.
17.Контролен лист №16 – Проект за 52 МФ „Мартенски Музикални дни” Русе – 2012.
18.Контролен лист №17 – Изменение на решение №1338 на ОбС-Русе, прието с протокол №63/16.09.2011г. за участие на общината като партньор в проект „ФромРома” с водещ партньор Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация”.
19.Контролен лист №18 – Определяне на училище преимуществен ползвател на ученически автобус марка „Пежо”, модел „Боксер” 11+1 места.
20.Контролен лист №19 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с.Николово.
21.Контролен лист №20 – Обявяване на общински имот за имот ПОС.
22.Контролен лист №21 – Откриване на процедура за продажба на общински имот ЧОС в ЖК „Средна кула”, ул.”Димитър Талев”, №2.
23.Контролен лист №22 – Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2012.
24.Контролен лист №23 – Решение за кандидатстване с проект по приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция 4.1.”Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
25.Контролен лист №24 – Избор на членове на общи събрания в търговски дружества, в които Община Русе има участие.
26.Контролен лист №25 – Реализиране от Община Русе на проект „Социално предприятие обществена трапезария” по ОП „Развитие на човешките ресурси” схема „Нови възможности”.
27.Контролен лист №26 – Предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горските територии, гори в земеделски земи, собственост на Община Русе, на „СЦДП”ДП ТП”Държавно горско стопанство „Сеслав”-гр.Кубрат, намиращи се в района на дейност на стопанството и сключване на договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Емил Милушев)