Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 12.01.2012 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 12.01.2012 г. от 16.00 часа, Заседателна зала

1.Избор на заместник-председател на комисия ЗОРС.
2.Контролен лист №27 – Създаване на работна група, която да подготви проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет-Русе за общинската собственост.
3.Контролен лист №28 – Определяне на класирания на второ място участник за концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт на територията на гр.Русе с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти.
4.Контролен лист №29 – Приемане на Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
5.Контролен лист №30 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2012г.
6.Контролен лист №31 – Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012г.
7.Контролен лист №32 – Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
8.Контролен лист №33 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
9.Контролен лист №34 – Предоставяне на част от имот частна общинска собственост на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа”-Русе.
10.Контролен лист №35 – Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
11.Контролен лист №36 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
12.Контролен лист №37 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СОУ ”Възраждане”, СОУЕЕ”Св.Константин Кирил Философ”, СОУ”Христо Ботев”, ОУ ”Тома Кърджиев”, МГ”Баба Тонка”, ЦДГ”Слънце”, СОУ”Йордан Йовков”.
13.Контролен лист №38 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
14.Контролен лист №39 – Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища и мери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Емил Милушев)