Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.02.2012г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 09.02.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №40 – Приемане на сборния бюджет на Община-Русе за 2012г.
2.Контролен лист №41 – Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община-Русе.
3.Контролен лист №42 – Предложение за кандидатстване по проект „Красива България”.
4.Контролен лист №43 – Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община-Русе и сдружение с нестопанска цел „Аквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11 – „Приеми ме”.
5.Контролен лист №44 – Представяне на Програма за управление на Община-Русе за мандат 2011 – 2015г.
6.Контролен лист №45 – Отчет на Програма за развитието на туризма в Община-Русе през 2011г. и Програма за развитието на туризма в Община-Русе през 2012г.
7.Контролен лист №46 – Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012г.
8.Контролен лист №47 – Приемане на Стратегия за управление на на общинската собственост за периода 2011 – 2015г.

Председател:
/Емил Милушев/