Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 23.02.2012г., 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност
Заседание на 23.02.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №48 – Продажба на земя – ЧОС, на собственика на законно построена сграда върху нея по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
2.Контролен лист №49 – Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти – ЧОС в гр.Мартен, община Русе.
3.Контролен лист №50 – Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тръстеник, I-во разписание от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне цена на конкурсната документация.
4.Контролен лист №51 – Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012г. от приходите от таксата за битови отпадъци.
5.Контролен лист №52 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
6.Контролен лист №53 – Продажба на земя – ЧОС, на собственика на законно построена сграда върху нея по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
7.Контролен лист №54 – Продажба на земя – ЧОС, на собственика на законно построена сграда върху нея по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
8.Контролен лист №55 – Учредяване допълнително право на строеж във връзка с преработка на инвестиционен проект.
9.Контролен лист №56 – Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса.
10.Контролен лист №57 – Изменение на решение №356 на ОбС-Русе, прието с протокол №19/20.11.2008г. относно учредяване на безвъзмездно право на управление, на Общински детски център за култура и изкуство-Русе за срок от пет години.
11.Контролен лист №58 – Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот на детска градина, намираща се на територията на община Русе.
12.Контролен лист №59 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – ЧОС.
13.Контролен лист №60 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС.
14.Контролен лист №61 – Отдаване под наем на част от имот – ЧОС, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
15.Контролен лист №62 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – ПОС, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
16.Контролен лист №63 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – ПОС, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
17.Контролен лист №64 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, в гр.Русе, ж.к.”Чародейка-Г-Юг”, ул.”Тодор Икономов”, АОС №5520/31.07.2008г.
18.Контролен лист №65 – Проектиране и реконструкция на северната част, група 12 на Централен общински пазар, гр.Русе.
19.Контролен лист №66 – Решение за придобиване на дълготраен материален актив от „Комплексен онкологичен център-Русе”-ЕООД.
20.Контролен лист №67 – Прекратяване на договора за контрол на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов”-ЕООД.
21.Контролен лист №68 – Даване съгласие „ДКЦ-1-Русе”-ЕООД да сключи договор за кредит-овърдрафт за закупуване на дигитална система.
22.Контролен лист №69 – Откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност на „Изкуство – Д.В.”-ЕООД.
23.Контролен лист №70 – Приемане на стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за европейска столица на културата през 2019г.
24.Контролен лист №71 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
25.Контролен лист №72 – Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2012г.
26.Контролен лист №73 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи в ж.к.”Дружба – I”, югоизточно от жилищен блок 21 по плана на гр.Русе.
27.Контролен лист №74 – Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с.Ново село.
28.Контролен лист №75 – Мотивирано искане от ОСЗ-Русе по реда на чл.19, ал.11, и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр.62/2010г./.
29.Контролен лист №76 – Мотивирано искане от ОСЗ-Русе по реда на параграф 27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр.62/2010г./ във връзка с чл.19, ал.11, и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ.
30.Контролен лист №77 – Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот . частна държавна собственост.
31.Контролен лист №78 – Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – ПОС.
32.Контролен лист №79 – Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.
33.Контролен лист №80 – Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе за 2011г.
34.Контролен лист №81 – Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2011г.
35.Контролен лист №82 – Даване на съгласие за предоставяне за управление и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води-Русе, канални помпени станции 1 и 2 и прилежащите им съоръжения на ВиК-Русе.
36.Контролен лист №83 – Определяне максималния размер на финансиране на едно проектно предложение през 2012г. съгласно Правилата за условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с решение №774 по протокол №37/28.01.2010г. и допълнение с решение №827/18.03.2010г. на ОбС-Русе.
37.Контролен лист №84 – Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с.Просена, с.Хотанца, с.Червена вода и с.Сандрово.
38.Контролен лист №85 – Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с.Сандрово.

Председател:
/Емил Милушев/