Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 15.03.2012г., 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 15.03.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №86 – Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса.Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.
2.Контролен лист №87 – Предложение за разкриване на услуга „Център за ранна интервенция” – Дневен център за деца с увреждания – седми(на грижа на територията на Община Русе.
3.Контролен лист №88 – Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, по ул.”Янтра”, №5, на „Център за психично здраве-Русе”-ЕООД.
4.Контролен лист №89 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот в с.Николово.
5.Контролен лист №90 – Предоставяне безвъзмездно за управление за срок до 31.12.2012г. на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, по бул.”Ген.Скобелев”, №45, на Областна дирекция „Земеделие”-гр.Русе.
6.Контролен лист №91 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имот в гр.Русе, по ул.”Белмекен”, №34.
7.Контролен лист №92 – Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна д0ържавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
8.Контролен лист №93 – Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в гр.Мартен.
9.Контролен лист №94 – Придобиване право на собственост от Община Русе върху недвижим имот, собственост на физическо лице, с идентификатор 63427.15.431 по кадастралната карта на гр.Русе, в местността „Кръста”, землище на гр.Русе.
10.Контролен лист №95 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
11.Контролен лист №96 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационен елемент с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
12.Контролен лист №97 – Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
13.Контролен лист №98 – Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”.
14.Контролен лист №99 – Приемане изменение на обща схема на зона по чл.7, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и рекламно-информационни елементи по чл.57 от ЗУТ – зона „Б” /пл.”Свобода”/ и специфични правила за приложението й.
15.Контролен лист №100 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
16.Контролен лист №101 – Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Газопровод Русе-Гюргево” /Междусистемна връзка България-Румъния/, който ще бъде изграден на територията на Република България.
17.Контролен лист №102 – Годишен доклад за наблюдението и реализацията на програмата за 2011г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013г.”.
18.Контролен лист №103 – Приемане на нов правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция.
19.Контролен лист №104 – Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение №803/25.02.2010г., изменено с Решение №1113/17.03.2011г., и двете на Общински съвет Русе.
20.Контролен лист №105 – Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №18.
21.Контролен лист №106 – Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” /ОПКД/.

Председател:
/Емил Милушев/