Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 12.04.2012 г., 16.00 часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Законност, обществен ред и сигурност
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 12.04.2012 г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №108 – Премахване на общински сгради с административен адрес гр.Русе, ул.”Патриарх Евтимий”, №3 /11-А/.
Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса.Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.

2.Контролен лист №109 – Откриване на процедура за продажба на идеални части от недвижим имот в кв.46 по плана на с.Семерджиево, община Русе.
3.Контролен лист №110 – Продажба на земя – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в гр.Мартен.
4.Контролен лист №111 – Продажба на земя – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в гр.Мартен.
5.Контролен лист №112 – Продажба на земя – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в гр.Мартен.
6.Контролен лист №113 – Откриване на процедура за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Дрибака 4-5” в землището на с.Николово, Община Русе.
7.Контролен лист №114 – Откриване на процедура за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Мартен, Община Русе.
8.Контролен лист №115 – Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012г.
9.Контролен лист №116 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
10.Контролен лист №117 – Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №17 и №18.
11.Контролен лист №118 – Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в Индустриален парк-Русе.
12.Контролен лист №119 – Даване на съгласие на „ДКЦ-2-Русе”-ЕООД за сключване на анекс към договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца.
13.Контролен лист №120 – Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества-Русе.
14.Контролен лист №121 – Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху част от общински имот в гр.Русе, по ул.”Пирот”, №5, на Народно читалище „Гоце Делчев 2009”.
15.Контролен лист №122 – Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред, законност и справедливост”.
16.Контролен лист №123 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационен елемент с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
17.Контролен лист №124 – Прекратяване на съсобственост чрез продажба на дела на общината от недвижим имот №030018 в землището на с.Басарбово, община Русе, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.
18.Контролен лист №125 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Русе, местност „Горни Растов”.
19.Контролен лист №126 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
20.Контролен лист №127 – Приемане на доклади на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2011г.
21.Контролен лист №128 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, в землището на с.Просена, Община Русе, местност „Аблановското”.
22.Контролен лист №129 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Русе, местност „Орта Екенлик”.
23.Контролен лист №130 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, в гр.Русе, кв.„Средна кула”.
24.Контролен лист №131 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Мартен, местност „Калето”.
25.Контролен лист №132 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на с.Николово, Община Русе, местност „Плужна”.
26.Контролен лист №133 – Попълване състава на комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/.
27.Контролен лист №134 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – застроен терен, предмет на АОС №6125/101102009г.
28.Контролен лист №135 – Приемане на решение за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
29.Контролен лист №136 – Приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012г.
30.Контролен лист №137 – Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общински училища, приет с Решение №951/15.07.2010г. на Общински съвет Русе.
31.Контролен лист №138 – Финансово подпомагане на участието на отбор по бадминтон в световното ученическо първенство в Португалия, 1 – 7 май, 2012г.
32.Контролен лист №139 – Приемане на решение за намаляване капацитета на социална услуга „Център за временно настаняване” като делегирана държавна дейност, във връзка с писмо вх.№24/442/20.02.2012г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане”.
33.Контролен лист №140 – Отмяна на Решение №1288, прието с Протокол №61/14.07.2011г., и на Решение №777, прието с Протокол №37/28.01.2010г., на Общински съвет Русе и предложение за разкриване на нова социална услуга в Община Русе – „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства”.
34.Контролен лист №141 – Допълване на Приложение №1 към Решение №119 на ОбС-Русе, прието с Протокол №8/22.03.2012г., относно предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери – публична общинска собственост.
35.Контролен лист №142 – Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Председател:
/Емил Милушев/