Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 10.05.2012г., 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 10.05.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №143 – Изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №144 – Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе.
3.Контролен лист №145 – Промяна в състава на Местната комисия по чл.8 от ЗУПГМЖСВ, определяне размера на режийните вноски и разпределяне на набраните средства.
4.Контролен лист №146 – Допълнение на Решение №198, прието с Протокол №13 от 15.05.2008г., и изменение на Решение №562, прието с Протокол №28 от 14.05.2009г. с одобрени критерии за подбор на кандидатите за включване в програма „Асистирана репродукция” на Община Русе.
5.Контролен лист №147 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
6.Контролен лист №148 – Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. от бюджет 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №17.
7.Контролен лист №149 – Сформиране на Обществен съвет за социално подпомагане и отмяна на Решение №795, прието с Протокол №37 от 28.01.2010г. на Общински съвет Русе.
8.Контролен лист №150 – Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2010г. – 2015г./.
9.Контролен лист №151 – Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от национален Доверителен ЕкоФонд.
10.Контролен лист №152 – Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2012г. и откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на „Агропродукт”-АД.
11.Контролен лист №153 – Реконструкция на пазар „Олимп”, стопанисван и управляван от „Общински пазари”-ЕООД-Русе.
12.Контролен лист №154 – Приемане на Годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители.
13.Контролен лист №155 – Определяне на представители на Общината в Съвети на директорите на търговски дружества с общинско участие.
14.Контролен лист №156 – Допълване на Решение №55 на Общински съвет Русе, прието с Протокол №5/19.01.2012г. относно предоставяне на безвъзмездно ползване на помещения – ЧОС.
15.Контролен лист №157 – Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
17.Контролен лист №158 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
18.Контролен лист №159 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
19.Контролен лист №160 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
20.Контролен лист №161 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
21.Контролен лист №162 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
22.Контролен лист №163 – Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
23.Контролен лист №164 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
24.Контролен лист №165 – Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината в имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с.Червена вода, Община Русе, местността „Коцева чешма”, представляващ имот №045001.
25.Контролен лист №166 – Определяне размер на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.05.2012г.

Председател:
/Емил Милушев/