Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 14.06.2012г., 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 14.06.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №168 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №169 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ : I-285, II-286, III-287, XXIII-307, XX-306, XXV-305 и ХХVI-304 в кв.39, изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ: VII-308 и VIII-309 в кв.40 и изменение на план за улична регулация /ИПУР/ като улицата от ОТ 125 до ОТ 129 отпада и се предвижда продължение на ул.”Иван Вазов” от ОТ 129 до ОТ 386 по плана на с.Басарбово.
3.Контролен лист №170 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от ОТ 8536 до ОТ 8537, план за регулация /ПР/ на кв.718 за УПИ ХIII-369 и изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ ХVIII-342 и XIX-343 в кв.717 – ж.к.”Родина 1”-гр.Русе.
4.Контролен лист №171 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ и план за улична регулация /ПУР/ на улица, свързваща бул.”Липник” с ул.”Чипровци” в ж.к.”Родина”-гр.Русе.
5.Контролен лист №172 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура – ел.кабел ниско напрежение.
6.Контролен лист №173 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
7.Контролен лист №174 – Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, на детска ясла №15, намираща се на територията на Община Русе.
8.Контролен лист №175 – Обявяване на имот – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Спортен клуб ДЖАМБА 2006”.
9.Контролен лист №176 – Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр.Русе.”.
10.Контролен лист №177 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
11.Контролен лист №178 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Русе.
12.Контролен лист №179 – Предоставяне за общо ползване на одобрените в годишния план за паша за 2012г. – публична общинска собственост на ГД”Мартен”.
13.Контролен лист №180 – Безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
14.Контролен лист №181 – Промяна и допълване списъците на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.
15.Контролен лист №182 – Разкриване на нова социална услуга в общността „Приют за лица” в гр.Русе, ул.”Тракция” №25, считано от 01.01.2013г.
16.Контролен лист №183 – Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир в с.Тетово.
17.Контролен лист №184 – Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение „Русенска търговско индустриална камара”.
18.Контролен лист №185 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
19.Контролен лист №186 – Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация.
20.Контролен лист №187 – Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – държавна собственост, представляващи обект „Гражданско летище за обществено ползване-Русе”.
21.Контролен лист №188 – Приемане на решение за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа” за деца в риск.
22.Контролен лист №189 – Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”.
23.Контролен лист №190 – Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД на безвъзмездно право на ползване на два броя магазини.
24.Контролен лист №191 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, в гр.Русе, ж.к.”Чародейка-Г-юг”, ул.”Тодор Икономов”, АОС №5520/31.07.2008г.
25.Контролен лист №192 – Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД гр.Русе.
26.Контролен лист №193 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ от ОТ 10075 до ОТ 10414 и изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ VІ-85 и УПИ ХІХ-661 в Източна промишлена зона по плана на гр.Русе.
27.Контролен лист №194 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост.
28.Контролен лист №195 – Промяна на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
29.Контролен лист №196 – Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” Георги Александров Божков.
30.Контролен лист №197 – Изменение на Решение №1307/16.09.2011г. на ОбС-Русе за прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Александровска”, №106 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе.
31.Контролен лист №198 – Създаване на общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление.
32.Контролен лист №199 – Придобиване в собственост на Община Русе на имоти – държавна собственост.
33.Контролен лист №200 – приемане на декларация.
34.Контролен лист №201 – Отчет на дейността на Общински съвет Русе.

Председател:
/Емил Милушев/