Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 13.09.2012г., 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.09.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №257 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №258 – Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
3.Контролен лист №259 – Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
4.Контролен лист №260 – Прекратяване на съсобственост в ПИ 65427.2.5679 /УПИ XIII-5522 в кв.236 по регулационен план/ по ул.”Хан Аспарух”, №39, в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе.
5.Контролен лист №261 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Русе, местност „Хаджигенова чешма”.
6.Контролен лист №262 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с.Николово.
7.Контролен лист №263 – Продажба на земя– частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда върху нея по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
8.Контролен лист №264 – Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд без търг и конкурс по реда на чл.24а от ЗСПЗЗ.
9.Контролен лист №265 – Обявяване на имот – публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост.
10.Контролен лист №266 – Обявяване на недвижим имот за имот – публична общинска собственост.
11.Контролен лист №267 – Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти-общинска собственост, намиращи се на територията на Община Русе, за нуждите на Областна дирекция на МВР-Русе към Министерство на вътрешните работи, за срок от 5 /пет/ години.
12.Контролен лист №268 – Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот на детска градина, намираща се на територията на Община Русе.
13.Контролен лист №269 – Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Духът на Дунав в пристанищните общности”, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
14.Контролен лист №270 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
15.Контролен лист №271 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
16.Контролен лист №272 – Пазарна оценка на подземни гаражи и спортна зала.
17.Контролен лист №273 – Освобождаване от длъжност управителя на „Обреден дом”-ЕООД-гр.Русе.
18.Контролен лист №274 – Обявяване на конкурс за избор на управител на „Обреден дом”-ЕООД-гр.Русе.
19.Контролен лист №275 – Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници н „Център за психично здраве – Русе”-ЕООД.
20.Контролен лист №276 – Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011г.
21.Контролен лист №277 – Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово” в землището на с.Тетово.
22.Контролен лист №278 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
23.Контролен лист №279 – Продължаване с анекс до 31.12.2013г. на договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе, със „СЦДП” ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав”-гр.Кубрат, и „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав”-гр.Русе.
24.Контролен лист №280 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2399 в гр.Русе, ул.”Ракитово”, №6, жк „Дружба-II”.
25.Контролен лист №281 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-общ., в кв.24 по плана на с.Николово.
26.Контролен лист №282 – Промяна и допълване списъците на общински жилища на основание чл.42, ал.2 от ЗОС.
27.Контролен лист №283 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с.Долно Абланово.
28.Контролен лист №284 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
29.Контролен лист №285 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
30.Контролен лист №286 – Отдаване под наем на помещение общинска собственост, за клуб на политическа партия „Ред, законност и справедливост”.
31.Контролен лист №287 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
32.Контролен лист №288 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
33.Контролен лист №289 – Създаване на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария”.
34.Контролен лист №290 – Решение за приватизация на общинско участие в „Агропродукт”-АД.
35.Контролен лист №291 – Разкриване на Детска млечна кухня – Русе за раздаване на храна за деца до 3 години в сградата на Обединено детско заведение „Синчец”, кв.Средна кула, ул.”Бачо Киро”, №10.
36.Контролен лист №292 – Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе.
37.Контролен лист №293 – Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012г.
38.Контролен лист №294 – Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
39.Контролен лист №295 – Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
40.Контролен лист №296 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
41.Контролен лист №297 – Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012г.
42.Контролен лист №298 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Русе, ул.”Цариброд”, №5.
43.Контролен лист №299 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Русе, кв.ДЗС, ул.”Явор”.
44.Контролен лист №300 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
45.Контролен лист №301 – Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2012/2013г.

Председател:
/Емил Милушев/