Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.10.2012г., 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.10.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №302 – Приемане на решение за прекратяване с ликвидация на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД.
2.Контролен лист №303 – Допълване на годишния план за работа по приватизация за 2012г. и откриване на процедура за приватизация на магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се на партера на жилищен блок „Русия”, АОС №6730/27.072012г.
3.Контролен лист №304 – Допълнение на Решение №177, прието с протокол №10/16.06.2012г. на Общински съвет Русе.
4.Контролен лист №305 – Отпускане на персонална пенсия.
5.Контролен лист №306 – Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
6.Контролен лист №307 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел.кабел ниско напрежение.
7.Контролен лист №308 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на общински преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
8.Контролен лист №309 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
9.Контролен лист №310 – Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет за 2012г., утвърден с решение на общински съвет Русе №69/16.02.2012г. – Приложение №18.
10.Контролен лист №311 – Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.1 и ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. от държавния бюджет 2012г., утвърден с решение на общински съвет Русе №69/16.02.2012г. – Приложение №17.
11.Контролен лист №312 – Утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2012/2013г.
12.Контролен лист №313 – Придобиване право на собственост върху имот – частна държавна собственост, в гр.Русе, ул.”Мадарски конник” №8.
13.Контролен лист №314 – Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Тракция”, №25, на Сдружение с обществено полезна дейност „Русенска католическа организация-Каритас”.
14.Контролен лист №315 – Приемане на декларация.
15.Контролен лист №316 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.
16.Контролен лист №317 – Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период”.
17.Контролен лист №318 – Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
18.Контролен лист №319 – Даване на съгласие за изграждане на съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им и определяне собствеността на съоръжението.
19.Контролен лист №320 – Приемане на решение за прекратяване с ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл.Горанов”-ЕООД Русе.
20.Контролен лист №321 – Даване на съгласие „КОЦ-Русе” ЕООД да участва с наддавателно предложение в обявена публична продан на имот – масивна двуетажна сграда в гр.Русе, ж.к.”Родина 1 и 2”, ул.”Стоян Заимов”, №2А.
21.Контролен лист №322 – Дарение на движима вещ на Спортно училище „Майор Атанас Узунов”-Русе.
22.Контролен лист №323 – Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
23.Контролен лист №324 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот.
24.Контролен лист №325 – Инвестиционна инициатива за изграждане на подземен паркинг на територията на гр.Русе – ЦГЧ.
25.Контролен лист №326 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе.

Председател:
/Емил Милушев/